د برياليتوب کيسې

د بریالیتوب داستانونه په ناوړه شرایطو کې فوق العاده، غیرمنتظره او نوښتي لاسته راوړنو او موخو  رسیدو ته اشاره کوي.