د ملي عمل پروګرامونه

د ملی عمل پروگرام-2

د ملی عمل پروگرام-2 مهال ویش

۱- د ملي عمل پروګرام

د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د اساسي قانون، د افغانستان د سولې او پرمختيا ملي چوکاټ، د هېواد د ملي لومړيتوب لروونکيو پروګرامونو، او پايښت وړ پرمختيا هدفونو پر بنسټ د پرانيستې دولت‌دارۍ( (OGP غړيتوب ترلاسه کړ دی. د پرانيستې دولت‌دارۍ مشارکت  له نوې ټيکنالوژۍ څخه په استفادې د روڼتيا لوړونې، د د...