مشورتي اسناد

د هیواد د پرانیستې دولتدارۍ د مشارکت د ملي عمل له پروګرام سره اړوند تګلارې او نور اړوند اسناد د عمومي او پرانیستې نظرغوښتنې لپاره په دې برخه کې له ټولو سره شریک کیږي.