بازنگری قانون اداره محلی در مشارکت با جامعه مدنی


تعهد

بازنگری قانون اداره محلی در مشارکت با جامعه مدنی

تاریخ اجراء: جنوری ۲۰۲۰- آگست  ۲۰۲۱

نهاد/ ارگان اصلی اجراء کننده

اداره ارگان‌های محلی

شرح تعهد

مشکل عمومیکه تعهد به آن می‌پردازد،چیست؟

چنانچه در نقشه راه اصلاحات ادارات محلی نیز بیان شده است، قانون اداره محلی افغانستان مربوط به دوران حاکمیت طالبان بوده و جوابگوی نیازمندیهای حکومتداری نوین افغانستان امروزی نمی‌باشد. به دلیل عدم جوابگویی این قانون در حال حاضر حکومتداری محلی با مشکلات ذیل مواجه بوده است:

نخست، عدم موجودیت تعریف واضح از مسوولیتها و صلاحیتهای ادارات مرکزی و محلی و روابط میان این نهادها، در برخی موارد فرایند عرضه خدمات به مردم را به کندی مواجه ساخته است.

دوم، عدم پاسخگو بودن این قانون منجر به کندی تطبیق برخی پروژه های انکشافی می‌شود. کندی در ساخت و ساز مکاتب، کلینیکها، بندهای برق و سایر پروژه های زیربنایی از یکسو مانع روند توسعه فراگیر شده و  از سویی‌هم باعث کندی مصرف بودجه انکشافی در زمان معین آن میشود.

سوم، در قانون فعلی ادارات محلی میکانیزم مشخص و جامعی وجود ندارد که مسوولین محلی را در برابر مردم حسابده سازد. از آنجاییکه تمامی امور مربوط به استخدام و تخصیص بودجه در ادارات مرکزی متمرکز بوده، بنا‌ء مسوولین ادارات محلی خود را در برابر مردم و نهادهای جامعه مدنی حسابده نمیدانند.

تعهد چيست؟

قانون اداره محلی در مشارکت با اعضای نهادهای مدنی بازنگری شده و در آن مسوولیتها، صلاحیتها و روابط میان ادارات محلی و مرکزی به‌صورت دقیق تعریف خواهند شد. این امر مهم میتواند موانع فراراه ارائه خدمات به شهروندان و تطبیق پروژههای انکشافی را از میان برداشته و ادارات محلی را در برابر مردم حسابده سازد.

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

بازنگری قانون اداره محلی در مشارکت با جامعه مدنی میتواند مسوولیتها، صلاحیتها و روابط میان ادارات محلی و همچنان روابط میان ادارات محلی و مرکزی را به‌صورت دقیق و در مطابقت با نیازمندیهای جامعه امروز افغانستان تعریف کند. این امر سکتگی در حکومتداری محلی و ارائه خدمت به مردم را از میان بر میدارد. حل این مشکلات منجر به ارائه خدمت بهتر به مردم، حسابدهی و تسریع روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد شد. 

چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

این تعهد مشارکت مدنی را تأمین نموده، باعث حسابدهی ادارات محلی در حدود صلاحیتها و مسوولیتهای خود به مردم میشود.

معلومات اضافی

این تعهد با پالیسی حکومتداری محلی- نقشه راه، برای اصلاحات ادارات محلی مرتبط است.

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

ایجاد کمیسیون با صلاحیت جهت تسوید طرح بازنگری قانون اداره محلی از سوی اداره ارگان‌های محلی با مشارکت جامعه مدنی

جنوری ۲۰۲۰

جنوری ۲۰۲۰

تسوید طرح بازنگری قانون اداره محلی از سوی کمیسیون با صلاحیت در مشارکت با نهادهای جامعه مدنی، اهل خبره و ادارات مرتبط

فبروری ۲۰۲۰

می ۲۰۲۰

نشر طرح ابتدایی سند تقنینی جهت کسب و درج نظریات تخصصی از طریق سایت اداره ارگان‌های محلی

جون ۲۰۲۰

جون ۲۰۲۰

برگزاری دو جلسه مشورتی با اشتراک نهادهای دولتی، جامعه مدنی و ادارات مرتبط بهمنظور جمعآوری و دخیلسازی نظریات آنها در مسوده طرح بازنگری قانون از سوی اداره ارگان‌های محلی

جولای ۲۰۲۰

جولای ۲۰۲۰

نهاییسازی مسوده بازنگری شده توسط کمیته اجراییه ریاست تقنین وزارت عدلیه در مشارکت با نهادهای جامعه مدنی، اهل خبره و ادارات مرتبط

آگست ۲۰۲۰

سپتمبر۲۰۲۰

ارائه مسوده نهایی سند متذکره به کمیته قوانین کابینه ج.ا.ا جهت تائید و ارائه نظر

اکتوبر ۲۰۲0

نومبر ۲۰۲0

ارائه نسخه نهایی طرح بازنگری سند متذکره به کابینه ج.ا.ا جهت تائید

دسمبر ۲۰۲0

جنوری ۲۰۲۱

تصویب طرح بازنگری قانون فوق الذکر در شورای ملی

فبروری ۲۰۲۱

جون ۲۰۲۱

توشیح، نشر و انفاذ قانون اداره محلی

جولای ۲۰۲۱

آگست ۲۰۲۱

تماس

شخص ارتباطی در نهاد اجراء کننده

حامد کریمی / وفا محمد ناصری

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

رئیس پالیسی و پلان / آمر طرح و انکشاف قوانین و رهنمودها اداره مستقل ارگان‌های محلی

ایمیل آدرس و شماره تلفن

karimiherat@gmail.com      0799501016

wafa.naseri@gmail.com         0700622887