افزایش مشارکت مردم در فرایند ترتیب بودجه ملی

تعهد

 

افزایش مشارکت مردم در فرایند ترتیب بودجه ملی

 

تاریخ: جنوری 2020 الی دسمبر 2021

 

نهاد/ ارگان اصلی اجراءکننده

وزارت مالیه

 

شرح تعهد

 

مشکل عمومی که تعهد به آن می­پردازد چیست؟

افغانستان در سروی بودجه باز 2017 از 100 نمره 15 گرفته است. این مسأله میرساند که در افغانستان معمولاً پروسه های بودجه سازی از بالا به پائین بوده و نظریات شهروندان در انتخاب پروژه های انکشافی که در بودجه درج می شود کمتر دخیل اند.

هرچند وزارت مالیه جلسات مشورتی با مردم را در ترتیب بودجه ملی از سال 1397 شروع کرده و درسال 1398 نیز برای ترتیب بودجه ملی 1399 در هشت ولایت جلسات مشورتی را برگزار کرده اند. با آنهم مشارکت ضعیف مردم در پروسه ترتیب بودجه مشکلات مانند عدم موجودیت نظارت از سوی شهروندان در فرایند تطبیق پروژهای انکشافی را سبب شده است. از آنجاییکه در ترتیب بودجه نظر مردم گرفته نمیشود،  آنها عملاً نمیتوانند که دولت را مجبور کند تا در مورد فعالیت هایش به مردم حساب بدهد.  

 

تعهد چیست؟

تعهد این است که مردم طبق یک میکانیزم مشخص در پروسه های ترتیب و تطبیق بودجه دخیل ساخته شوند. طبق این تعهد وزارت مالیه در زمان ترتیب بودجه به‌صورت منظم نظریات مردم را جمع آوری و پروژه های پیشنهادی آنها را ارزیابی و در مطابقت با پالیسی دولت و اولویتهای ملی به جلسات استماعیه بودجه ارائه می نماید.

 

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

دخیل بودن مردم در قدم اول میتواند منابع را در مسیری بسیج کند که شدیدترین نیازمندی های مردم را رفع کند. از سوی دیگر منابع تحت نظارت مردم بهمصرف رسیده و مؤثریت و شفافیت در مصرف منابع بیشتر می شود. اشتراک شهروندان در پروسه ترتیب بودجه شهروندان را تشویق خواهد کرد، تا از جریان تطبیق پروژه های انکشافی نظارت کرده و نیز حکومت را مجبور می کند در ارتباط به فعالیت ها و مصارفاتش به شهروندان حساب بدهد.

 

چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

این تعهد سبب مشارکت مردم در  فرایند ترتیب بودجه ملی می شود. همچنان سبب تأمین شفافیت و حسابدهی به شهروندان خواهد شد.

 

معلومات اضافی

این تعهد با پالیسی‌های بودجه سازی  و مبارزه با فساد وزارت مالیه مرتبط است.

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

ترتیب رهنمود مشارکت مردم در فرایند ترتیب بودجه ملی

جنوری2020

اپریل 2020

برگزاری دو جلسه مشورتی با نهادهای مدنی مرتبط جهت جمع آوری و گنجانیدن نظریات شان به هدف غنامندی رهنمود مشارکت مردم در فرایند بودجه سازی

می 2020

جون 2020

نهایی سازی رهنمود

جولای 2020

جولای 2020

تطبیق رهنمود مشارکت مردم در فرایند ترتیب بودجه در 15 ولایت جهت تأمین مشارکت مردم در ترتیب فرایند بودجه 1400

آگست 2020

نومبر 2020

ارائه تسهیلات لازم در برابر مطالبات تحقیقی نهادهای مدنی ذیربط و علاقهمند

دسمبر 2020

آگست 2021

تطبیق رهنمود مشارکت مردم در فرایند ترتیب بودجه در 20 ولایت جهت تأمین مشارکت مردم در فرایند ترتیب بودجه 1401

جنوری 2021

آگست 2021

تماس

شخص ارتباطی در نهاد اجرا کننده

سید موسی محسنی

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

آمر گزارشدهی بودجه ملی، ریاست عمومی بودجه ملی

ایمیل آدرس و شماره تلفن

musamohseni@mof.gov.af  ، 0744210215

نهادهای دیگر 

دولتی

 

 سازمان­های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف­های چند­جانبه، گروه­های کاری

تمامی نهادهای جامعه مدنی مرتبط.