بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی مطابق بازار کار کشور در مشارکت با چهره های اکادمیک، محققین، اعضای جامعه مدنی، متخصصین بین المللی و نماینده گان سکتور عامه و خصوصی

 

تعهد

 

تاریخ: جنوری ۲۰۲۰ الی آگست ۲۰۲۱

نهاد/ ارگان اصلی اجراء کننده

وزارت صحت عامه

شرح تعهد

مشکل عمومی که تعهد به آن می­پردازد چیست؟

موجودیت مرزهای باز با کشورهای همسایه و عدم کنترول جدی و دوامدار از  واردات غیر قانونی و قاچاقی ادویه، وجود فساد در شماری از گمرکات، نظارت ناکافی در مارکیت دوایی و پایین بودن سطح سواد شهروندان سبب شده است که در  برخی موارد ادویه تاریخ گذشته در مارکیت به دسترس شهروندان و مریض داران قرار گیرند.

چالش عمده دیگر در مارکیت ادویه افغانستان عدم مراعات شرایط مناسب برای نگهداری بعضی ادویه  بوده که نگهداشت آن به درجه حرارت و رطوبت بخصوص و شرایط خاص دیگر نیاز دارد.  در صورت عدم مراعات شرایط نگهداری ادویه، خاصیت دوایی از بین رفته و حتی در بسیاری حالات باعث اثرات ناگوار بالای صحت مصرف گنندگان میگردد.

تعهد چیست؟

برای حل این معضل وزارت صحت عامه متعهد شده است که در مشارکت با جامعه مدنی نظارت های منظم را از مارکیت دوایی انجام دهد. وزارت صحت عامه نظارت خود را تنها به جمع آوری و هدر دارو های تاریخ گذشته محدود نکرده، بلکه شرایط نگهداری ادویه را در ستاک های عمده فروشی ها و فارمسی ها نیز نظارت  خواهد کرد. تمام دارو های تاریخ گذشته و داروی های که در شرایط غیر معیاری نگهداری می شود، جمع آوری و هدر مینماید. بر علاوه عمده فروشی ها و فارمسی ها را وادار خواهند کرد تا شرایط نگهداری معیاری را فراهم کنند.

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

نظارت جدی از مارکیت میتواند شرایط نگهداری ادویه را بهتر ساخته و از عرضه ادویه تاریخ گذشته جلوگیری کند. نظارت جدی از مارکیت ادویه و جمع آوری و هدر ادویه تاریخ گذشته، تمامی فعالان مارکیت را وادار خواهند ساخت تا در رعایت اصول و مقرراتی‌که از سوی وزارت صحت عامه بر مارکیت ادویه وضع شده است، احترام گذاشته و آنرا رعایت کند.

چرا این تعهد با ارزش‌های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

این تعهد از یک سو مربوط به اصل حسابدهی دولت به مردم بوده و از سویی هم میتواند مشارکت جامعه مدنی در نظارت از مارکیت دارویی را تأمین کند.

 

معلومات اضافی

پالیسی ملی صحت

استراتیژی ملی صحت ربط صمیمی دارد.

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

ایجاد یک گروه کاری مشترک از متخصصین وزارت صحت عامه و متخصصین نهادهای جامعه مدنی به منظور انکشاف و نهایی سازی یک چک لست جامع نظارتی برای فارمسی ها و ستاک عمده فروشی ها و نیز انکشاف دیتابیس برای نظارت دوامدار و تعقیبی از فارمسیها و ستاکهای که نظارت آن تکمیل گردیده است. 

جنوری 2020

مارچ 2020

نظارت از ستاک ۱۵ عمده فروشی و ۳۰ فارمسی در یک ربع و جمع آوری و هدر ادویه تاریخ گذشته و همچنان نظارت از شرایط معیاری نگهداری دواهای حساس در مقابل درجه حرارت در مارکیت‌های ادویه کابل.

اپریل 2020

جون 2020

نظارت از ستاک ۱۵ عمده فروشی و ۳۰ فارمسی در یک ربع و جمع آوری و هدر ادویه تاریخ گذشته و همچنان نظارت از شرایط معیاری نگهداری دواهای حساس در مقابل درجه حرارت در مارکیت‌های ادویه هرات.

جولای 2020 

سپتمبر 2020

نظارت از ستاک ۱۵ عمده فروشی و ۳۰ فارمسی در یک ربع و جمع آوری و هدر ادویه تاریخ گذشته و همچنان نظارت از شرایط معیاری نگهداری دواهای حساس در مقابل درجه حرارت در مارکیت‌های ادویه ننگرهار.

اکتوبر 2020

دسمبر 2020

نظارت از ستاک ۱۵ عمده فروشی و ۳۰ فارمسی در یک ربع و جمع آوری و هدر ادویه تاریخ گذشته و همچنان نظارت از شرایط معیاری نگهداری دواهای حساس در مقابل درجه حرارت در مارکیت‌های ادویه قندهار.

جنوری 2021

مارچ 2021

نظارت از ستاک ۱۵ عمده فروشی و ۳۰ فارمسی در یک ربع و جمع آوری و هدر ادویه تاریخ گذشته و همچنان نظارت از شرایط معیاری نگهداری دواهای حساس در مقابل درجه حرارت در مارکیت‌های ادویه بلخ.

آپریل 2021

جون 2021

تهیه گزارش مفصل و جامع از تمام پروسه و ارائه پیشنهادات مشخص برای نظارت متداوم از فارمسی ها، ارائه چالشهای موجود در تطبیق پروسه و درس‌های آموخته شده از تطبیق تعهد و نیز شریک نمودن یافته های نظارت های انجام شده با مردم به شکل تصویری و ارائه ارقام.

جولای 2021

آگست 2021

تماس

شخص ارتباطی در نهاد اجراء کننده

داکتر عبدالقدیر قدیر

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

ریاست عمومی پالیسی، پلان و ارتباط خارجی

ایمیل آدرس و شماره تلفن

Gdpp.moph@gmail.com      0799131689

Qadir62@yahoo.com            0202301378

نهادهای دیگر 

دولتی

 

سازمان­های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف‌های چند­جانبه، گروه­های کاری