تهیه چهارچوب بهبود کیفیت ( انکشاف حداقل معیارات) برای عرضه کننده‌گان خدمات صحی خصوصی و دولتی در مشارکت با جامعه مدنی و نظارت منظم و دوامدار از مراکز صحی

 

تعهد

تهیه چهارچوب بهبود کیفیت ( انکشاف حد اقل معیارات) برای عرضه کنندهگان خدمات صحی خصوصی و دولتی در مشارکت با جامعه مدنی و نظارت منظم و دوامدار از مراکز صحی

تاریخ: جنوری ۲۰۲۰ الی آگست ۲۰۲۱

نهاد/ ارگان اصلی اجراء کننده

وزارت صحت عامه

شرح تعهد

مشکل عمومی که تعهد به آن می­پردازد چیست؟

پائين بودن کیفیت عرضه خدمات صحی در برخی از مراکز صحی و عدم رعایت معیارات و مقررات صحی توسط عده‌یی از مسوولین مراکز صحی به معضل کلان در سکتور صحت افغانستان تبدیل شده و اعتماد مردم را بالای سکتور صحت کاهش داده است. که در نتیحه علی رغم وضعیت ناهنجار اقتصادی، مردم مبالغ هنگفت پول را جهت دسترسی به خدمات صحی معیاری در بیرون از افغانستان مصرف میکنند.

تعهد چیست؟

یک لیست معیارات حداقل برای بررسی کیفیت عرضه خدمات صحی انکشاف داده می‌شود و تمام مراکز عرضه کننده خدمات صحی مکلف اند که خدمات صحی را در مطابقت با حد اقل معیارات از قبل تعریف شده عرضه کنند. مطابق به این تعهد نظارتهای مشترک از مراکز صحی در مشارکت با متخصصین جامعه مدنی صورت میگیرد. مطابق معیارات حد اقل از قبل تعریف شده مشکلات و کاستی های مرکز صحی شناسایی و سفارش میشود تا در محدوده زمانی مشخص مشکلات باید مرفوع گردد. در ختم همان دوره زمانی دوباره نظارت صورت میگیرد تا اطمنان کسب شود که سفارشات قبلی جامه عمل پوشیده است. اگر شفارشات جدی گرفته نشود، در آن صورت اقدامات بعدی مطابق به قوانین و مقررات وزارت صحت در نظر گرفته شود. این میکانیزم به‌صورت دورهیی بالای تمامی مراکز صحی شامل پروسه تطبیق میگردد.

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

ارزیابی و شناسایی مشکلات در عرضه خدمات صحی در مراکز صحی از سوی وزارت صحت عامه و ارائه سفارشات جهت اصلاحات در یک مدت زمان مشخص می تواند به‌صورت دوامدار کیفیت عرضه خدات صحی را بهبود بخشد. نظارتهای حمایوی جهت کسب اطمنان از تطبیق سفارشات، مسوولین شفاخانهها و مراکز صحی خصوصی و دولتی را وادار خواهند ساخت تا به‌صورت دوامدار روی افزایش کیفیت سرمایه گذاری کنند. در ارتباط به این تعهد موارد ذیل قابل تأمل است:

1.       یک معیارات حداقلی ایجاد و نشر می شود که تمامی مراجعه کننده گان و شهروندان را آگاه بسازند که در کدام سطح خدمات انتظار داشته باشند.

2.       با دخیل ساختن جامعه مدنی در نظارت از چگونگی تطبیق استندردها، نظارت دقیق تر از مراکز صحی صورت خواهد گرفت.

3.       با ارایه سفارشات به مراکز صحی و موجودیت چک لیست جهت بررسی تطبیق ویا عدم تطبیق معیارات حداقلی حسابدهی در ارتباط به عرضه خدمات صحی افزایش خواهد یافت.

4.       معیارات حداقلی در مشوره با شهروندان، اعضای جامعه مدنی، کارمندان مراکز صحی و سایر متخصصین بخش صحت انکشاف خواهد یافت. این به معنی بلند بردن نقش مردم در بهبود ارایه خدمات صحی است.

چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

تهیه چهارچوب بهبود کیفیت ( انکشاف حد اقل معیارات) برای عرضه خدمات صحی در مشارکت با اعضای جامعه مدنی صورت خواهد گرفت. این امر با اصل مشارکت شهروندان و حسابدهی در دولتداری باز مرتبط است.

معلومات اضافی

 

این تعهد با پالیسی ملی صحت و استراتیژی ملی صحت ربط دارد.

 

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

 

ایجاد یک گروه کاری مشترک از متخصصین وزارت صحت عامه و متخصصین نهادهای مدنی به منظور تهیه چهارچوب بهبود کیفیت (انکشاف حد اقل معیارات) برای عرضه خدمات صحی.

جنوری 2020

جنوری 2020

 

تهیه لایحه وظایف گروه کاری

فبروری 2020

فبروری 2020

 

تهیه پیش نویس چارچوب بهبود کیفیت ( حد اقل معیارات ) عرضه خدمات صحی توسط گروه کاری مشترک

مارچ 2020

آپریل 2020

 

تدویر یک جلسه مشورتی با اعضای جامعه مدنی به هدف جمع آوری و گنجانیدن نظریات شان در چهارچوب بهبود کیفیت ( حد  اقل معیارات) عرضه خدمات صحی

می 2020 

می 2020

 

نهایی سازی چهارچوب بهبود کیفیت ( حد اقل معیارات)‌ عرضه خدمات صحی و منظوری آن توسط مقام وزارت صحت عامه

جون 2020

جون 2020

 

انجام اولین مرحله نظارت در مشارکت با جامعه مدنی از 20 شفاخانه حد اقل در ۵ شهر بزرگ کشور در پرتو چهارچوب بهبود کیفیت (حد اقل معیارات) عرضه خدمات صحی و شناسایی مشکلات و ارائه سفارشات جهت ایجاد تغییرات مثبت.

 

جولای 2020

سپتمبر 2020

 

انجام دومین مرحله نظارت در مشارکت با جامعه مدنی از 20 شفاخانه حد اقل در ۵ شهر بزرگ کشور در پرتو چهارچوب بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی و شناسایی مشکلات و ارائه سفارشات جهت ایجاد تغییرات مثبت. برعلاوه انجام نظارت های حمایوی و تصادفی (Random) از مراکز صحی که قبلا سفارشات دریافت کرده اند.

 

اکتوبر 2020

دسمبر 2020

 

انجام سومین  مرحله نظارت در مشارکت با جامعه مدنی  از 20 شفاخانه حد اقل در ۵ شهر بزرگ کشور در پرتو چهارچوب بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی و شناسایی مشکلات و ارائه سفارشات جهت ایجاد تغییرات مثبت. برعلاوه انجام نظارت های حمایوی تصادفی (Random) از مراکز صحی که قبلاً سفارشات دریافت کرده اند.

جنوری 2021

مارچ 2021

 

انجام چهارمین مرحله نظارت در مشارکت با جامعه مدنی  از 20 شفاخانه حد اقل در ۵ شهر بزرگ کشور در پرتو چهارچوب بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی و شناسایی مشکلات و ارائه سفارشات جهت ایجاد تغییرات مثبت. برعلاوه انجام نظارت های حمایوی تصادفی (Random)  از مراکز صحی که قبلا سفارشات دریافت کرده اند.

آپریل 2021

جون 2021

 

تهیه گزارش مفصل و جامع از تمام پروسه و ارائه پیشنهادات مشخص برای بهبود متداوم کیفیت خدمات صحی، ارائه چالشهای موجود در تطبیق پروسه و درس آموخته شده از تطبیق تعهد و نیز شریک نمودن یافتههای نظارت های انجام شده با مردم به شکل تصویری و ارائه ارقام.

جولای 2021

آگست 2021

 

تماس

 

شخص ارتباطی در نهاد اجراء کننده

داکتر عبدالقدیر قدیر