تدوین پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان براساس سیستم شفاف با نظارت جامعه مدنی

 

 

تعهد

تدوین پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان براساس سیستم شفاف با نظارت جامعه مدنی

تاریخ اجراء: جنوری ۲۰۲۰ - آگست ۲۰۲۱

نهاد/ ارگان اصلی اجراء کننده

وزارت امور داخله

شرح تعهد

مشکل عمومی که تعهد به آن می­پردازد چیست؟

قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان طور طی مراحل گردیده که در آن نظارت نهادهای مدنی در پروسه تعیینات و ترفیعات وزارت امور داخله واضح نیست. بنابراین عدم نظارت نهادهای مدنی و نبود پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان با نظارت جامعه مدنی در برخی موارد باعث مداخله زورمندان می‌گردد.

این امر باعث عدم شفافیت و حسابدهی در تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان وزارت امور داخله می‌گردد.

تعهد چیست؟

پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان وزارت امور داخله با نظارت جامعه مدنی به منظور شفافیت در تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان براساس اصل شایسته سالاری تدوین می‌گردد.

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

این تعهد می‌تواند مشکلات در تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان وزارت امور داخله را براساس اصل شایسته سالاری و سیستم شفاف حل نموده و هم چنان این پالیسی باعث می‌گردد که جلو مداخله زورمندان و حاکمیت روابط در تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان را بگیرد.

چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

با اجرای این تعهد از اعمال نفوذ در تعیینات افسران و ساتنمنان جلوگیری گردیده و این امر باعث ارتقای شفافیت و حسابدهی و تامین مشارکت نهادهای مدنی در پروسه تعیینات افسران و ساتنمنان در وزارت امور داخله می‌گردد.

معلومات اضافی

-          قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان

-          استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

ایجاد کمیته مشترک میان وزارت امور داخله و نهادهای جامعه مدنی به منظور تدوین پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان با نظارت جامعه مدنی

جنوری ۲۰۲۰

فبروری ۲۰۲۰

تسوید طرح پالیسی متذکره از سوی کمیته مشترک

مارچ ۲۰۲۰

جولای ۲۰۲۰

نشر مسوده ابتدایی پالیسی در سایت وزارت امور داخله به منظور نظر خواهی

آگست ۲۰۲۰

سپتامبر ۲۰۲۰

تدویر دو جلسه مشورتی با اشتراک نهادهای دولتی، نهادهای جامعه مدنی و سازمان های بین المللی بهمنظور گنجانیدن نظریات آنها در مسوده پالیسی

اکتوبر ۲۰۲۰

دسامبر ۲۰۲۰

نهایی سازی پالیسی از سوی کمیته مشترک و تصویب آن از طرف وزارت امور داخله

جنوری ۲۰۲۱

اپریل ۲۰۲۱

تهیه و نهاییسازی برنامه عمل برای تسهیل اجرای پالیسی از سوی کمیته مشترک

می ۲۰۲۱

جون ۲۰۲۱

اجراء و تطبیق پالیسی فوق الذکر با نظارت دوامدار جامعه مدنی

جولای ۲۰۲۱

دوامدار

تماس

شخص ارتباطی در نهاد اجراء کننده

محمدباقر ملتیار

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

رئیس عمومی پلان و پالیسی وزارت امور داخله

ایمیل آدرس و شماره تلفن

mmellatyar@gmail.com   0794333350  /   0202204265

نهادهای دیگر 

دولتی

وزارت عدلیه

 سازمان­های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف­های چند­جانبه، گروه­های کاری.

نمایندگان جامعه مدنی