تسوید و طی مراحل سند تقنینی مالکیت ذینفع

 


تعهد

تسوید و طی مراحل سند تقنینی مالکیت ذینفع

تاریخ اجراء: جنوری ۲۰۲۰- آگست ۲۰۲۱

نهاد/ ارگان اصلی اجراء کننده

وزارت صنعت و تجارت

شرح تعهد

مشکل عمومیکه تعهد به آن می­پردازد چیست؟

سند تقنینی تحت عنوان «مالکیت ذینفع» پیرامون تشخیص هویت مالکین ذینفع و جلوگیری از جرایم اقتصادی، تا اکنون طی مراحل نگردیده است. نبود مکانیزم شفاف و معیاری برای ثبت مالکیت ذینفع در برخی موارد موجب رشد جرایم اقتصادی گردیده و زمینه را برای فساد جهت تملک، کسب منافع و درآمدهای غیرقانونی مساعد ساخته است. بنابراین عدم موجودیت اساس حقوقی باعث گردیده تا برخی مقامات در امور تدارکاتی و مالی از صلاحیت‌های وظیفوی خود سوء استفاده نموده و زمینه عدم شفافیت در عقد قراردادها را به‌وجود آورند.

تعهد چیست؟

تسوید و طی مراحل سند تقنینی مالکیت ذینفع در مشارکت با نهادهای مدنی، اهل خبره و ادارات مرتبط

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

با اجرای این تعهد اساس حقوقی در بخش مالکیت ذینفع ایجاد شده و از سوءاستفاده مقامات دولتی در قراردادها جلوگیری می‌گردد. سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در امور مالی و تدارکاتی در برخی موارد باعث افزایش جرایم اقتصادی گردیده و فاصله میان مردم و دولت را افزایش داده است. طی مراحل سند تقنینی مالکیت ذینفع نه تنها چالش‌های فوق را مرفوع می‌سازد بلکه از هدر رفتن منابع عامه جلوگیری نموده و یک مکانیزم مشخصی را در مورد امور مالی و تدارکاتی بهمنظور تفکیک کارهای شخصی و رسمی مقامات دولتی ایجاد می‌نماید.

چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

تطبیق سند تقنینی مالکیت ذینفع زمینه مشارکت عامه در عقد قراردادهای امور مالی و تدارکاتی را فراهم می‌سازد که این اصل شفافیت و حسابدهی را به بار می‌آورد.

معلومات اضافی

 

 

این تعهد با برنامه های ذیل مرتبط می‌باشد:

·        استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری؛

·        برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی؛

·        قانون اشاعه و ثبت داراییهای مقامات و کارکنان دولتی؛

·        قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم؛ و

·        پیشنهادات گروهکاری اقدامات مالی بین المللی  FATF

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

ایجاد کمیسیون مختلط با صلاحیت جهت تسوید طرح سند تقنینی مالکیت ذینفع از سوی وزارت صنعت و تجارت با مشارکت جامعه مدنی

جنوری ۲۰۲۰

جنوری ۲۰۲۰

تسوید طرح سند تقنینی مالکیت ذینفع از سوی کمیسیون با صلاحیت در مشارکت با نهادهای جامعه مدنی، اهل خبره و ادارات مرتبط

فبروری۲۰۲۰

می ۲۰۲۰

نشر طرح ابتدایی سند تقنینی جهت کسب و درج نظریات تخصصی از طریق سایت وزارت صنعت و تجارت

جون ۲۰۲۰

جون۲۰۲۰

برگزاری دو جلسه مشورتی با اشتراک نهادهای مرتبط دولتی، جامعه مدنی و ادارات مرتبط بهمنظور جمعآوری و دخیلسازی نظریات آنها در مسوده طرح سند تقنینی از سوی وزارت صنعت و تجارت

جولای ۲۰۲۰

جولای ۲۰۲۰

نهاییسازی طرح سند تقنینی مالکیت ذینفع در کمیته اجراییه ریاست تقنین وزارت عدلیه در مشارکت با نهادهای جامعه مدنی، اهل خبره و ادارات مرتبط

آگست ۲۰۲۰

سپتمبر۲۰۲۰

ارائه مسوده نهایی سند متذکره به کمیته قوانین کابینه ج.ا.ا. جهت تائید و ارائه نظر

اکتوبر ۲۰۲0

نومبر ۲۰۲0

ارائه نسخه نهایی سند متذکره به کابینه ج.ا.ا. جهت تائید

دسمبر ۲۰۲0

جنوری ۲۰۲۱

طی مراحل سند تقنینی

فبروری۲۰۲۱

جون ۲۰۲۱

توشیح، نشر و انفاذ سند تقنینی مالکیت ذینفع

جولای ۲۰۲۱

آگست ۲۰۲۱

تماس

شخص ارتباطی در نهاد اجراء‌کننده

مطیع الله امید

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

رئیس استراتیژیک، پالیسی و پلان وزارت صنعت و تجارت

ایمیل آدرس و شماره تلفن

ma.omed@yahoo.com   0771194304 / 0793225354

نهادهای دیگر 

دولتی

وزارت عدلیه، کمیته تقنین کابینه دولت ج.ا.ا. و اداره انسجام امور کابینه ریاست دفتر مقام

 سازمان­های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف­های چند­جانبه، گروه­های کاری

نمایندگان نهادهای جامعه مدنی