ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری با مشارکت فراگیر نهادهای جامعه مدنی

 

 

تعهد

ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری با مشارکت فراگیر نهادهای جامعه مدنی

تاریخ اجراء: جنوری ۲۰۲۰ آگست ۲۰۲۱

نهاد/ ارگان اصلی اجراء کننده

کمیسیون اصلاحات اداری، نهادهای تنفیذ قانون و سایر ادارت مربوطه

شرح تعهد

مشکل عمومیکه تعهد به آن می­پردازد چیست؟

جامعه مدنی با تطبیق قانون در عرصه گزینش کمیشنران کمیسیون قناعت ندارند.

طرح اقناع جامعه مدنی که منجر به تأخیر در عملی شدن قانون مبارزه با فساد اداری شده است.

تعهد چیست؟

ایجاد کمیسیون مطابق قانون در مشارکت با جامعه مدنی

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

تطبیق این تعهد اجازه می‌دهد تا پروسه گزینش اعضای کمیسیون طبق قانون آغاز و مشارکت جامعه مدنی و شفافیت در آن تأمین  شود

چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

در تعهد گفته شده است که گزینش کمیشنران بر مبانی اصل شایسته سالاری و اعلان عمومی باشد که مبتنی بر اصول شفافیت است. برعلاوه، در کمیته گزینش نهادهای مدنی اشتراک خواهند داشت که می‌تواند مشارکت جامعه مدنی در امور حکومتداری را افزایش دهد.

معلومات اضافی

-         قانون مبارزه با فساد اداری

-         استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

ایجاد طرزالعمل معرفی نامزدان برای کسب عضویت با درنظرداشت اصل شایستگی و تناسب جنسیتی از طریق رقابت آزاد و مکانیزمهای تعریف شده در قانون

جنوری ۲۰۲۰

جنوری ۲۰۲۰

اعلان لیست نامزدان از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای دریافت نظریات مردم و تدقیق شهرت نیک نامزدان بر اساس قانون

فبروری ۲۰۲۰

فبروری ۲۰۲۰

بررسی شفاف حداقل ۱۵ عضو کمیسیون مطابق احکام قانون فساد اداری

مارچ ۲۰۲۰

اپریل ۲۰۲۰

تعیین ۵ عضو کمیسیون توسط رئیس جمهوری از میان لیست حداقل ۱۵ نفری نامزادانی‌که از  سوی کمیسیون اصلاحات اداری ارائه گردیده است

می ۲۰۲۰

می ۲۰۲۰

تجهیز و تمویل کمیسیون مبارزه با فساد اداری

جون ۲۰۲۰

دسامبر ۲۰۲۰

حمایت مستدام رهبری سیاسی از کارکرد کمیسیون با درنظرداشت تطبیق سفارشات آن به مقام عالی ریاست جمهوری

جون ۲۰۲۰

آگست ۲۰۲۱

تماس

شخص ارتباطی در نهاد اجراءکننده

سید مسعود مخلص

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

رئیس تقنین و پالیسی‌های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

ایمیل آدرس و شماره تلفن

saidmassoudm@yahoo.com     0707917274

نهاد های دیگر 

دولتی

نهادهای تنفیذ قانون و سایر ادارت مربوطه

 سازمان­های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف­های چند­جانبه، گروه­های کاری

نمایندگان نهادهای مدنی