تامین شفافیت در امور استخدام سارنوالان از طریق بازنگری قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی و تطبیق آن با نظارت جامعه مدنی

تعهد

تأمین شفافیت در امور استخدام څارنوالان از طریق بازنگری قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی و تطبیق آن با نظارت جامعه مدنی

تاریخ اجراء: جنوری ۲۰۲۰ آگست ۲۰۲۱

نهاد/ ارگان اصلی اجراء کننده

اداره محترم لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان

شرح تعهد

مشکل عمومیکه تعهد به آن می­پردازد چیست؟

شرایط مشخص برای تضمین اصل شفافیت و شایستهسالاری در استخدام څارنوالان در قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی کافی نبوده در ضمن مشکل کمرنگ بودن مشارکت زنان در تقرر را مرفوع نمی‌سازد. هم‌چنان نقش نظارتی جامعه مدنی از چگونگی پروسه استخدام څارنوالان نیز در آن در نظر گرفته نشده است.

تعهد چیست؟

قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی جهت تأمین شفافیت در امور ذاتی څارنوالان در مشارکت با نهادهای جامعه مدنی، اهل خبره و ادارات مرتبط بازنگری می‌شود.

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

با بازنگری قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی فرصت نظارت نهادهای مدنی از پروسه استخدام څارنوالان در لوی څارنوالی فراهم می‌گردد. تطبیق این تعهد زمینه استخدام داوطلبان مسلکی، مجرب و متعهد با در نظرداشت مشارکت زنان و اصل نماینده‌گی را فراهم می‌سازد. از جانب دیگر، مشارکت نهادهای مدنی در پروسه استخدام باعث حاکمیت قانون، گسترش دسترسی مردم به عدالت و رفع چالش عدم اعتماد مردم بالای نهادهای عدلی می‌گردد. نظارت نهادهای مدنی از پروسه استخدام از یک طرف تسهیل و ساده سازی پروسه‌های استخدام افراد کارا و مسلکی را فراهم می‌سازد و از جانب هم مبارزه جدی با فساد اداری در پروسه استخدام تلقی می‌گردد.

چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

نظارت نهادهای مدنی از پروسه استخدام اداره لوی څارنوالی باعث ارتقای اصل شفافیت، حسابدهی، تأمین مشارکت عامه و کاهش فاصله میان دولت و مردم می‌گردد.

معلومات اضافی

این تعهد با برنامه های ذیل مرتبط می‌باشد:

-         استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری؛

-         برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی؛

-         استراتیژی پنج ساله لوی څارنوالی؛و

-         سفارشات اتحادیه اروپا.

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

ایجاد کمیسیون با صلاحیت جهت تسوید طرح بازنگری قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی از سوی این اداره با مشارکت جامعه مدنی

جنوری ۲۰۲۰

جنوری ۲۰۲۰

تسوید طرح بازنگری قانون متذکره بر اساس تجارب بین‌المللی بهمنظور تأمین شفافیت در امور ذاتی څارنوالان از سوی کمیسیون با صلاحیت در مشارکت با نهادهای جامعه مدنی، اهل خبره و ادارات مرتبط

فبروری۲۰۲۰

مارچ ۲۰۲۰

نشر طرح ابتدایی سند تقنینی جهت کسب و درج نظریات تخصصی از طریق سایت اداره لوی څارنوالی

اپریل ۲۰۲۰

اپریل ۲۰۲۰

برگزاری دو جلسه مشورتی با اشتراک نهادهای دولتی، جامعه مدنی و ادارات مرتبط بهمنظور جمعآوری و دخیلسازی نظریات آنها در مسوده طرح بازنگری قانون از سوی لوی څارنوالی

می ۲۰۲۰

جون ۲۰۲۰

نهاییسازی سند متذکره توسط کمیته اجراییه ریاست تقنین وزارت عدلیه در مشارکت با نهادهای جامعه مدنی، اهل خبره و ادارات مرتبط

جولای ۲۰۲۰

آگست ۲۰۲۰

ارائه مسوده نهایی سند متذکره به کمیته قوانین کابینه ج.ا.ا جهت تائید و ابراز نظر

سپتمبر۲۰۲0

اکتوبر ۲۰۲0

ارائه نسخه نهایی طرح بازنگری سند متذکره به کابینه ج.ا.ا جهت تائید

نومبر ۲۰۲0

دسمبر ۲۰۲0

تصویب طرح بازنگری قانون فوق الذکر در شورای ملی

جنوری ۲۰۲۱

جون ۲۰۲۱

توشیح، نشر و انفاذ قانون متذکره

جولای ۲۰۲۱

آگست ۲۰۲۱

تدوین و نهایی سازی طرزالعمل استخدام څارنوالان بادرنظرداشت قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی بازنگری شده در مشارکت با جامعه مدنی

جون 2021

آگست 2021

تماس

شخص ارتباطی در نهاد اجراء کننده

رحیم الله صافی

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

رئیس پلان و ارتباط خارجه لوی څارنوالی ج.ا.ا

ایمیل آدرس و شماره تلفن

raheemullahsafi@gmail.com     ۰۷۳۱۰۰۰۰۲۶

نهاد های دیگر 

دولتی

وزارت عدلیه، کمیته تقنین کابینه دولت ج.ا.ا. و اداره انسجام امور کابینه ریاست دفتر مقام

 سازمان­های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف­های چند­جانبه، گروه­های کاری

دیدبان شفافیت افغانستان و دیگر نهادهای جامعه مدنی