ایجاد مکانیزم عدالت باز برای تامین، دسترسی به اطلاعات و تسریع روند رسیدگی به قضایای فساد اداری مقامات عالی‌رتبه دولتی و مقامات دولتی

تعهد

ایجاد مکانیزم عدالت باز برای تأمین، دسترسی به اطلاعات و تسریع روند رسیده‌گی به قضایای فساد اداری مقامات عالی رتبه دولتی و مقامات دولتی

تاریخ اجراء: جنوری ۲۰۲۰ آگست ۲۰۲۱

نهاد/ ارگان اصلی اجراء کننده

ستره محکمه و لوی څارنوالی

شرح تعهد

مشکل عمومیکه تعهد به آن می‌پردازد،چیست؟

دسترسی کمرنگ به اطلاعات در برخی از نهادهای عدلی و قضایی باعث کاهش مشارکت عامه، شفافیت، حسابدهی و کاهش اعتماد مردم به سیستم عدلی و قضایی گردیده و در برخی موارد زمینه فساد اداری را فراهم می‌سازد.

هم‌چنان مردم نسبت عدم آگاهی در مورد چگونگی رسیده‌گی به قضایای فساد اداری مقامات عالی رتبه دولتی و مقامات دولتی نگران هستند. رسیده‌گی کمرنگ و عدم بررسی به موقع پروندههای بزرگ فساد اداری، در برخی موارد زمینه را برای گسترش فساد اداری فراهم ساخته و ارائه خدمات سیستم عدلی و قضایی را نیز به چالش می‌کشاند.

تعهد چیست؟

ستره محکمه و لوی څارنوالی در مشارکت با نهادهای جامعه مدنی و ادارات مرتبط طرزالعمل دسترسی عامه به اطلاعات بهشمول رعایت موارد پیش بینی شده در قانون اجراآت جزایی در بخش‌های مربوط را تدوین می‌نمایند. بنابراین مطابق به قانون دسترسی به اطلاعات و طرزالعمل تدوین شده اطلاعات، پاسخ به مطالبات قانونی مردم در مورد پرونده‌های بزرگ فساد اداری از طریق وسایل ارتباط جمعی با آنها شریک می‌گردد.

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

با تدوین این طرزالعمل چگونگی دسترسی مردم به اطلاعات نهادهای عدلی و قضایی طبق قانون تعریف گردیده و مشکل دسترسی به اطلاعات را مرفوع می‌سازد. این امر نهادهای عدلی و قضایی را مکلف می‌سازد تا اطلاعات سیستم عدلی و قضایی را از طریق وسایل جمعی با مردم شریک سازند. دسترسی مردم به اطلاعات می‌تواند پاسخگویی نهادها به مردم را ایجاد نموده، زمینه فساد اداری را کاهش داده و باعث تقویت اعتماد مردم به سیستم عدلی و قضایی می‌گردد. در ضمن توقع می‌رود با تطبیق این تعهد زمینه اشتراک مردم در محاکم علنی فراهم گردیده و باعث افزایش شفافیت، حسابدهی و تأمین مشارکت عامه در سیستم عدلی و قضایی می‌شود.

چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

نشر اطلاعات منجر به ارتقای شفافیت، تأمین مشارکت عامه و پاسخگویی در نهادهای عدلی و قضایی می‌گردد.

معلومات اضافی

این تعهد با برنامه های ذیل مرتبط می‌باشد:

-          برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی؛

-          قانون دسترسی به اطلاعات؛

-          قانون اجراآت جزایی؛و

-          استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

ایجاد کمیته مشترک ادارات دولتی (ستره محکمه، لوی څارنوالی و کمیسیون دسترسی به اطلاعات) و نهادهای جامعه مدنی بهمنظور تدوین طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی

جنوری ۲۰۲۰

فبروری ۲۰۲۰

ترتیب مسوده طرز العمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی از سوی کمیته مشترک

مارچ ۲۰۲۰

جون ۲۰۲۰

نشر طرح ابتدایی طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی جهت کسب نظریات تخصصی از طریق سایت ستره محکمه و لوی څارنوالی

جولای ۲۰۲۰

آگست ۲۰۲۰

برگزاری دو جلسه مشورتی با نهادهای دولتی، جامعه مدنی و ادارت مرتبط بهمنظور جمع آوری و دخیل سازی نظریات آنها در مسوده طرزالعمل از سوی ستره محکمه و لوی څارنوالی

سپتمبر۲۰۲۰

اکتوبر ۲۰۲۰

تصویب طرزالعمل

نومبر ۲۰۲۰

دسامبر ۲۰۲۰

فعالسازی مراجع اطلاع رسانی و تجهیز آن در ستره محکمه و لوی څارنوالی

جنوری ۲۰۲۱

اپریل ۲۰۲۱

تطبیق طرزالعمل و نشر گزارش مطابق احکام قانون دسترسی به اطلاعات

می ۲۰۲۱

دوامدار

نظارت از رعایت مواد پیشبینی شده در قانون اجراآت جزایی به‌منظور تسریع روند رسیده‌گی به قضایای فساد اداری مقامات عالی رتبه دولتی و مقامات دولتی و نشر گزارش آن مطابق احکام قانون دسترسی به اطلاعات