توسعه شوراهای مشارکت مردم و پولیس

تعهد

4.  توسعه شوراهای مشارکت مردم و پولیس

جنوری 2018 آگست 2019

نهاد/ ارگان اصلی اجرا کننده

وزارت امور داخله

شرح تعهد

مشکل عمومی که تعهد به آن می­پردازد چیست؟

وضعیت فعلی کشور نشان­دهنده آن است که سطح فاصله بین پولیس و مردم رو به افزایش است. همکاری مردم در تامین امنیت، نظم عامه و تنفیذ قانون با پولیس محدود است. این امر ناشی از کمبود ساختارهایی است که حساب­دهی پولیس و مشارکت آن را با مردم تسهیل نماید. 

به منظور رفع چالش­های فوق وزارت امور داخله کشور به تعداد 23 شورای مشارکت مردم و پولیس را در 23 ولایت کشور ایجاد و فعال نموده است. این امر موجب افزایش مشارکت مردم در تامین امنیت و نظم عامه شده است و سطح فاصله بین مردم و پولیس را کاهش داده است.

با استفاده از تجارب فوق و بر اساس تقاضای نهاد­های مدنی در جلسات مشورتی مشارکت دولتداری باز افغانستان، وزارت امور داخله مصمم گردید تا شوراهای مشارکت مردم و پولیس را به 11 ولایت باقی­مانده کشور گسترش دهد و فعال نماید. کارکرد و فعالیت این شوراها در 11 ولایت به منظور حساب­ده ساختن پولیس به این شوراها توسعه خواهد یافت.

تعهد چه است؟

شوراهای مشارکت مردم و پولیس متشکل از بزرگان اقوام، اشخاص و افراد با نفوذ، جوانان، زنان، استادان، علمای دین و دانشجویان می­باشد. اعضای این شوراها طبق طرزالعمل انتخابات عضویت شوراهای متذکره را کسب می­کنند.

ساحات کاری شوراهای مشارکت مردم و پولیس قرار ذیل است: اولویت­بندی چالش­های مصونیتی و امنیتی ولایت­ها­ و ولسوالی­ها؛ در دسترس قراردادن گزارش­های اقدامات پولیس در قبال چالش­های مصئونیتی و امنیتی اولویت بندی شده، گزارش اعضای شورا در مورد شکایات شهروندان از فساد و بدرفتاری پولیس به شورا و گزارش پولیس در مورد اقدامات لازم در قبال آنها به شورا، حل و فصل منازعات محلی و کاهش سطح جرایم؛ و تسهیل برنامه­های آگاهی دهی پولیس به شهروندان. در مقابل، پولیس از چگونگی عرضه خدمات خویش به شوراها و از طریق آنها به شهروندان معلومات می­دهد و در مقابل مطالبه همکاری می­نماید.

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

این تعهد امکان مشارکت عامه را در اولویت­بندی چالش­های مصئونیتی و امنیتی محلات شان فراهم می­کند. افزون بر آن، شورا­های مشارکت مردم و پولیس راه­حل­های مناسب و عملی را برای رفع چالش­های امنیتی به پولیس ارایه می­دهد و در تطبیق آن با ارگان­های امنیتی همکاری می­کند. 

همچنان توسعه این شوراها به 11 ولایت دیگر کشور زمینه همکاری و تصمیم گیری مشترک را بین مردم و پولیس تقویت می­کند. در ضمن، با مشورت­های شورا­های مشارکت مردم و پولیس نهادهای امنیتی می­توانند مشکلات گاه و بیگاه ساحه مربوطه را شناسایی  نموده و با رسیدگی به آن اعتماد مردم نسبت به نیروهای امنیتی را اعاده نمایند. از طریق این روند فاصله میان پولیس و مردم کم خواهد شد. طوری که پولیس باید پیشرفت­ها و اقدام­های انجام شده برای پرداختن به چالش­های امنیتی و شکایات شهروندان را از طریق شورا گزارش دهد. بازخورد/ فیدبک­های دریافت شده نقش اساسی و مهم در تشخیص مناسب بودن یا نبودن اقدام­های پولیس دارد. این امر به نوبه خود دسته­ای از اسناد را که قبلا وجود نداشت و می­تواند به عنوان ثبوت موثریت و عدم موثریت پولیس به کار برده شود، به وجود می­آورد.

توقع می­رود با تطبیق این تعهد امنیت ولایات و ولسوالی­ها بهبود یابد و از طریق تامین مشارکت عامه در عرضه خدمات پولیس سطح اعتماد مردم نسبت به پولیس ملی افزایش یابد.

چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

این تعهد با مشارکت عامه، شفافیت و حساب­دهی ارتباط دارد: چون از یک سو، طرح شوراهای مشارکت مردم و پولیس در  مشارکت با مردم ساخته می­شود. از سوی دیگر، مردم در شناسایی چالش­های امنیتی محلات شان و تطبیق راه­حل­های آن با استفاده از میکانیزم تصمیم­گیری مشترک با پولیس و ارگان­های امنیتی نقش مؤثر ایفا می­کنند. افزون بر آن، پولیس به شورا در مورد اقدام­های انجام شده در قبال چالش­های امنیتی و شکایات مردم گزارش می­دهد. صورت جلسات شوراها از طریق وبسایت وزارت داخله همگانی می­شود.

معلومات اضافی

بودجه توسعه شوراهای مشارکت مردم و پولیس توسط پروژه انکشاف پولیس وزارت داخله مربوط به برنامه انکشافی سازمان ملل متحد تمویل می­گردد.

این تعهد با چارچوب صلح و انکشاف افغانستان مرتبط است. به علاوه، تعهد متذکره با اولویت­های ملی وزارت امور داخله مرتبط می­باشد. 

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

ایجاد مدیریت­های عمومی پولیس مردمی در 11 ولایت (لغمان، نیمروز، غور، نورستان، بادغیس، کنر، ارزگان، بغلان، غزنی، لوگر و پکتیکا)

جنوری 2018

دسمبر

 2018

تدویر 11 کنفرانس آگاهی دهی در 11 ولایت فوق و برگزاری انتخابات اعضای شوراها طبق طرزالعمل موجود انتخابات

جنوری 2018

دسمبر

 2018

تدویر 11 برنامه آموزشی از طرف پولیس مردمی به اعضای انتخاب شده شوراها در 11 ولایت

جنوری 2018

دسمبر

 2018

تنظیم و تدویر  جلسات ماهوار شوراهای مشارکت مردم و پولیس در مورد عمل­کردها

مارچ

 2018

آگست

 2019

همگانی­سازی صورت جلسات ماهوار از طریق وبسایت وزارت امور داخله

مارچ

 2018

آگست

 2019

تماس

شخص مسئول در نهاد اجرا کننده

مل پاسوال محمد همایون عینی

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

رئیس پولیس مردمی

ایمیل آدرس و شماره تلفن

ayni_119@yahoo.com                                            +93 79 711 9119

 نهادهای دیگر

 

دولتی

ارگان­های محلی، پروژه انکشاف پولیس وزارت داخله مربوط به برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان

سازمان­های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف­های چند جانبه، گروه­های کاری

نهاد­های مدنی، سازمان­های بین­المللی و شورا­های ولایتی