تدوین طرح ایجاد سازمان اعتباردهی عرضه خدمات صحی در کشور و تطبیق آن

تعهد

1.      تدوین طرح ایجاد سازمان اعتباردهی عرضه خدمات صحی در کشور و تطبیق آن

جنوری 2018 آگست 2019

نهاد/ ارگان اصلی اجرا کننده

وزارت صحت عامه

شرح تعهد

مشکل عمومی که تعهد به آن می­پردازد چیست؟

گزارش­های نشر شده اخیر نشان می­دهد که دسترسی شهروندان کشور به خدمات صحی ثالثی محدود است و شهروندان از ناحیه پائین بودن معیار­های عرضه خدمات صحی و برخورد نامناسب کارمندان صحی شکایت دارند. این امر موجب کاهش اعتماد بین بهره­مندان و عرضه­کنندگان خدمات صحی شده و منتج به افزایش مسافرت­های صحی به کشور­های همسایه شده است.

تعهد چه است؟

با در نظرداشت چالش­های فوق وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در جلسات مشورتی مشارکت دولتداری باز متعهد گردید تا طرح اعتباردهی مراکز صحی را در مشارکت با نهاد­های مدنی مرتبط تدوین نماید. به اساس این طرح وزارت صحت عامه سازمان اعتباردهی مراکز صحی را ایجاد خواهد نمود. 

توقع می­رود با تدوین طرح متذکره و ایجاد این سازمان کیفیت عرضه خدمات صحی و سطح دسترسی به عرضه خدمات صحی ثالثی در افغانستان افزایش یابد. این امر نیز موجب افزایش اعتماد مردم نسبت به عرضه خدمات صحی و کاهش مسافرت­های صحی مردم به کشور­های همسایه خواهد گردید.

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

وزارت صحت عامه طرح ایجاد سازمان اعتباردهی مراکز صحی را در مشارکت با نهاد­های مدنی مانند انجمن ملی صحت عامه افغانستان، انجمن شفاخانه­ها، انجمن قابله­ها، انجمن انستیتوت­های صحی خصوصی، انستیتوت ملی صحت عامه، انجمن فارمسی­ها و سایر نهاد­های مرتبط در زمینه شفافیت و حسابدهی در سکتور عامه تدوین می­کند.

قرار است با تدوین این طرح زمینه برای ایجاد سازمان اعتبار­دهی صحی فراهم گردد. برای اجرای این تعهد، اول، معیار­های عرضه خدمات به سطح ملی تعریف می­شود و برنامه­های آموزشی برای کارمندان (مدیریتی و تخنیکی) مراکز صحی تدویر می­یابد؛ دوم، از تطبیق معیار­ها در مراکز صحی نظارت می­گردد و به منظور تثبیت کیفیت و میزان خدمات صحی در هر مرکز صحی سروی رضایت بهره­مندان صورت می­گیرد؛ سوم، به اساس ارزیابی­های فوق مراکز صحی از لحاظ کیفیت خدمات صحی­شان درجه­بندی می­شوند. متعاقبا، گزارش درجه­بندی مراکز صحی به دسترس شهروندان قرار می­گیرد.

این امر زمینه را برای رقابت میان مراکز صحی عامه و خصوصی فراهم می­سازد و سبب افزایش کیفیت عرضه خدمات صحی می­گردد. به علاوه، سطح دسترسی شهروندان به خدمات باکیفیت صحی افزایش می­یابد.

چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

این تعهد با سه ارزش مشارکت دولتداری باز مرتبط است: از یک سو طرح اعتباردهی صحی در مشارکت با نهادهای مدنی مرتبط تدوین می­گردد. از سوی دیگر، با تطبیق سروی رضایت بهره­مندان زمینه مشارکت عامه فراهم می­شود و شفافیت و حسابدهی در عرضه خدمات صحی ارتقا می­یابد. با نشر فهرست رده­بندی مراکز صحی به اساس کیفیت عرضه خدمات، زمینه دسترسی شهروندان به اطلاعات فراهم می­شود و موجب ارتقای شفافیت در عرضه خدمات صحی می­گردد. وزارت صحت عامه و عرضه­کنندگان خدمات صحی ارزیابی شده متعهد به در دسترس عامه گذاشتن لیست رده­بندی عرضه­کنندگان خدمات صحی و استندردهای خدمات صحی اساسی از طریق وبسایت­ها و بروشورها هستند.

 

معلومات اضافی

وجوه مالی تطبیق این تعهد از بودجه وزارت صحت عامه فراهم می­شود.

این تعهد با هدف شماره سوم (صحت خوب و رفاه) اهداف انکشاف پایه دار مرتبط می­باشد.

این تعهد با چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان مرتبط است. 

 

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

 

ترتیب مسوده طرح اعتبار­دهی مراکز صحی که باید شامل معیارهای ارزیابی عرضه­کنندگان خدمات صحی، استندردهای خدمات صحی اساسی، و مکانیزم نظارت جامعه مدنی ­شود. طرح اعتباردهی خدمات صحی از طریق وبسایت وزارت صحت عامه همگانی می­شود.

جنوری 2018

فبروری

2018

 

تدویر 2 جلسه مشورتی با نهاد­های مدنی مرتبط و نهایی سازی طرح اعتبار­دهی مراکز صحی

مارچ

 2018

آپریل

 2018

 

ارایه طرح اعتباردهی مراکز صحی و تصویب آن در کابینه 

می

2018

جون

2018

 

ایجاد سازمان اعتباردهی مراکز صحی در افغانستان. این سازمان موظف به ارزیابی عرضه­کنندگان خدمات صحی به اساس معیارهای تثبیت شده و رده­بندی آنها با توجه به کیفیت خدمات و حرفه­ای بودن آنها، و نیز همگانی­سازی فهرست رده­بندی شده است.

جولای 2018

دسمبر

 2018

 

ثبت و اعتباردهی 20 مرکز صحی در کشور بر اساس طرح اعتباردهی خدمات صحی

جنوری

2019

آگست

 2019

 

ارایه 20 کورس آموزشی به کارمندان مراکز ثبت شده در سازمان اعتباردهی مراکز صحی

جنوری

2019

آگست

 2019

 

سازمان اعتباردهی صحی 10000 بروشور در مورد استندردهای خدمات صحی اساسی چاپ، نشر و همگانی می­سازد.

جنوری

2019

آگست

2019

 

راه اندازی سروی رضایت شهروندان از خدمات مراکز صحی ثبت شده و نشر فهرست درجه­بندی مراکز

جنوری

2019

آگست

2019

 

تماس

 

شخص مسئول در نهاد اجرا کننده

دوکتور احمد جان نعیم

 

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه

 

ایمیل آدرس و شماره تلفن

ahmadjn@hotmail.com       /   office.dmpp@moph.gov.af 

0700207826                           /    0202301355 

 

نهادهای دیگر

 

دولتی

 

 

سازمان­های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف­های چند جانبه، گروه­های کاری

انجمن ملی صحت عامه، انستیتیوت ملی صحت عامه، انجمن قابله­ها، انجمن شفاخانه­ها، انجمن انستیتیوت­های صحی خصوصی، انجمن فارمسی­ها، سایر نهادهای مدنی مرتبط که در زمینه شفافیت و حسابدهی در سکتور عامه کار می­کنند و سازمان­های صحی بین­المللی