ثبت، نشر و تدقیق دارایی های 100 مقام عالی‌رتبه دولتی

تعهد

1.      ثبت، نشر و تدقیق دارایی­های 100 مقام عالی‌رتبه دولتی

جنوری 2018 آگست 2019

نهاد/ ارگان اصلی اجرا کننده

اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری 

شرح تعهد

مشکل عمومی که تعهد به آن می­پردازد چیست؟

به اساس ماده 154 قانون اساسی کشور و ماده 12 قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، اداره عالی نظارت مکلف گردیده است تا دارایی­های مقام­های عالی رتبه دولتی را ثبت و نشر نماید؛ اما تا اکنون شماری از مقام­های عالی رتبه دولتی فورمه­های ثبت دارایی شان را خانه پری نکرده اند تا ثبت و نشر شود.

تکمیل نشدن پروسه ثبت، عدم اشاعه به موقع و نشر دارایی­های مقام­های عالی رتبه دولتی واجد شرایط، میزان شفافیت را در اجراات دولت خدشه دار و دسترسی شهروندان را به اطلاعات تضعیف می­کند و زمینه فساد اداری را مساعد می­سازد.

تعهد چه است؟

اداره عالی نظارت در جلسه­های مشورتی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان مصمم گردیده است تا دارایی­های 100 مقام عالی رتبه دولتی را ثبت، نشر و تدقیق نماید. این مقام­ها به چهار دسته تقسیم می­شوند: دارایی­های شان را هرگز ثبت نکرده اند، ثبت سالانه داراهایی­های شان را تجدید نکرده اند، اطلاعات کافی در مورد دارایی­های شان نداده اند، و یا در ارزیابی دارایی­های ثبت شده شان همکاری نکرده اند. این چهار دسته ثبت دارایی­ها با قانون اساسی و ماده 12 قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری مطابقت دارد. این امر شفافیت و دسترسی به اطلاعات را افزایش می­دهد و از فساد در سکتور عامه جلوگیری می­کند.

بدین منظور اداره عالی نظارت در نظر دارد تا در همکاری با نهاد­های جامعه مدنی کشور نشست مشترکی را جهت اولویت بندی 100 مقام عالی رتبه دولتی که باید دارایی­های شان ثبت و نشر گردد، برگزار نماید و متعاقبا دارایی آنان را ثبت و نشر نماید.

توقع می­رود با تطبیق این امر میزان شفافیت و دسترسی شهروندان کشور به اطلاعات افزایش یابد، از فساد اداری جلوگیری و در نهایت با عث افزایش اعتماد مردم به دولت شود.

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

با ثبت و نشر دارایی­های مقام­های عالی رتبه دولتی  زمینه­های سوء استفاده از موقف وظیفوی و افزایش غیر قانونی دارایی­های مقام­های عالی­رتبه کاهش می­یابد. افزون بر آن، این تعهد موجب ارتقای شفافیت می­شود و زمینه دسترسی  شهروندان را به اطلاعات فراهم می­نماید. برای اجرای این تعهد اداره عالی نظارت لیست مقام­های عالی رتبه دولتی را که تا حال دارایی­های شان ثبت و نشر نگردیده است و یا نیاز به ثبت مجدد دارد، ترتیب می­نماید. متعاقبا اداره عالی نظارت در مشارکت با نهادهای مدنی ثبت و نشر و تدقیق دارایی­های مقام­های عالی رتبه دولتی را اولویت بندی می­کند و پروسه مربوطه را تکمیل می­نماید. اداره عالی نظارت در نظر دارد تا با نشر فهرست نام­های این مقام­ها از طریق ویبسایت رسمی این اداره مردم، نهادهای مدنی و رسانه­ها را نقش نظارتی دهد و به منظور افزایش آگاهی مردم از نشر دارایی­های مقام­های فوق­الذکر نشست­های آگاهی­دهی برگزار نماید. با تطبیق این تعهد زمینه فساد اداری کاهش می­یابد، شفافیت و حسابدهی افزایش می­یابد و حاکمیت قانون تحکیم می­شود.

چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

این تعهد با سه ارزش مشارکت دولتداری باز ارتباط دارد: با نشر دارایی­های مقام­های عالی رتبه دولتی، مردم به اطلاعات دسترسی می­یابند. این امر موجب تامین و ارتقای شفافیت  در اجراات دولت می­شود. مزید بر آن، تطبیق این تعهد در مشارکت با نهادهای مدنی صورت می­گیرد و دسترسی به اطلاعات زمینه را برای مردم فراهم می­سازد تا از حکومت مطالبه حسابدهی نمایند.

معلومات اضافی

وجوه مالی تطبیق این تعهد از بودجه مالی اداره عالی نظارت تامین می­شود.

این تعهد با استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری مرتبط است.

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

ترتیب لیست مقام­های عالی رتبه دولتی که دارایی­های شان واجد شرایط ثبت و نشر است

جنوری

2018

مارچ

2018

اولویت بندی ثبت و نشر دارایی 100 مقام عالی رتبه دولتی با مشارکت نهادهای جامعه مدنی و نشر آن از طریق ویبسایت اداره عالی نظارت 

اپریل

2018

می

2018

ارسال  فورم­های ثبت دارایی به 100 مقام عالی رتبه دولتی جهت خانه­پری و جمع­آوری آن

جون

2018

اکتوبر

2018

نشر دارایی­های ثبت شده هر یک از 100 مقام عالی­رتبه به مجرد تکمیل آن از طریق وبسایت اداره عالی نظارت

نوامبر

 2018

جنوری

2019

تدوین میکانیزم نظارت نهادهای جامعه مدنی از روند تدقیق دارایی­های ثبت شده از سوی اداره عالی نظارت و نهادهای جامعه مدنی. این مکانیزم مشارکت نهادهای جامعه مدنی را در روند تدقیق ثبت دارایی­ها تامین می­کند.

نوامبر

 2018

دسامبر

2018

تکمیل تدقیق دارایی­های ثبت شده 100 مقام عالی رتبه با نظارت نهادهای جامعه مدنی. بر اساس مکانیزم یاد شده، خلاصه­ای از تدقیق تکمیل شده دارایی­ها در چارچوب قانون از سوی اداره عالی نظارت و نهادهای جامعه مدنی آماده، همگانی و منتشر می­شود.

جنوری

 2019

آگست

2019

تدویر پنج سیمینار آگاهی­دهی شامل، و نه محدود به، نهادهای جامعه مدنی، رسانه­ها، نهادهای آکادمیک و سازمان­های جوانان در باره دسترسی به یافته­های اداره عالی نظارت

فبروری

2019

آگست

2019

تماس

شخص مسئول در نهاد اجرا کننده

سید غلام حسین فخری

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

رییس اداره عالی نظارت برتطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری

ایمیل آدرس و شماره تلفن

  reza.kashifi@gmail.com            0754030536

نهادهای دیگر

دولتی

ریاست­های منابع بشری وزارت­ها و ادارات دولتی

سازمان­های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف­های چند جانبه، گروه­های کاری

سازمان­های جامعه مدنی، شهروندان و رسانه­ها