تصویب و انفاذ مقرره تنظیم مالکیت ذینفع

۷ میزان ۱۳۹۹

تصویب و انفاذ مقرره تنظیم مالکیت ذینفع به هدف ایجاد شفافیت و ثبات نظام مالی و اقتصادی و پیشگیری از جرایم اقتصادی برای کشور، تقویت اجرای قانون پول‌شویی و جلوگیری از آسیبهای پول شویی ناشی از مالکیت دینفع، تثبیت و تشخیص هویت مالکین ذینفع، به منظور ایجاد شفافیت و ثبات نظام مالی و اقتصادی و دسترسی به اطلاعات پیرامون مالکیت ذینفع از موارد مهمیاند که در اهداف این طرح مورد  توجه قرار گرفته است.