ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری

۲۲ عقرب ۱۳۹۹

ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری یکی از تعهدات دولت افغانستان در برابر جوامع بین الملل و همچنان برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز بود که براساس فرمان شماره 110 مورخ 22 عقرب 1399 کمیسیون مبارزه با فساد اداری ایجاد و 5 تن اعضای آن گزینش شده است.