ایجاد شورای عالی زنان

۲۲ اسد ۱۳۹۹

ایجاد شورای عالی زنان یکی از تعهدات برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان بود که براساس فرمان شماره 55 مورخ 22 اسد 1399 مقام عالی ریاست جمهوری شورای عالی زنان ایجاد شد.