داستانهای موفقیت

داستانهای موفقیت به دستاورد های فوق العاده، غیر منتظره، ابتکاری، در شرایط نامساعد و دستیابی به هدف اشاره دارد.

ایجاد شورای عالی زنان

۲۲ اسد ۱۳۹۹

ایجاد شورای عالی زنان یکی از تعهدات برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان بود که براساس فرمان شماره 55 مورخ 22 اسد 1399 مقام عالی ریاست جمهوری شورای عالی زنان ایجاد شد.


ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری

۲۲ عقرب ۱۳۹۹

ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری یکی از تعهدات دولت افغانستان در برابر جوامع بین الملل و همچنان برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز بود که براساس فرمان شماره 110 مورخ 22 عقرب 1399 کمیسیون مبارزه با فساد اداری ایجاد و 5 تن اعضای آن گزینش شده است.


تصویب و انفاذ مقرره تنظیم مالکیت ذینفع

۷ میزان ۱۳۹۹

تصویب و انفاذ مقرره تنظیم مالکیت ذینفع به هدف ایجاد شفافیت و ثبات نظام مالی و اقتصادی و پیشگیری از جرایم اقتصادی برای کشور، تقویت اجرای قانون پول‌شویی و جلوگیری از آسیبهای پول شویی ناشی از مالکیت دینفع، تثبیت و تشخیص هویت مالکین ذینفع، به منظور ایجاد شفافیت و ثبات نظام مالی و اقتصادی و دسترسی به اطلاعات پیرامون مالکیت ذینفع از موارد مهمیاند که در اهداف این طرح مورد  توجه قرار گرفته است.