گزارش های ارزیابی خودی

گزارش های ارزیابی خودی از چگونگی اجرای برنامه عمل ملی افغانستان در اینجا نشر میگردد.

گزارش ارزیابی خودی میان دوره‌ای برنامه عمل ملی-2

جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولت‌داری باز روز سه شنبه، ۱۴ دلو سال جاری تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پاليسی، تفتيش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس مجمع عمومی مشارکت دولت‌داری باز افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه که با اشتراک اعضای مجمع عمومی...

گزارش ارزیابی خودی میان دوره ای برنامه عمل ملی دوم

مسوده گزارش ارزیابی خودی میان دوره‌ای برنامه عمل ملی- 2 مشارکت دولتداری باز افغانستان ترتیب یافته است. براساس  رهنمودهای مشارکت دولتداری باز، لازم است تا گزارش فوق الذکر برای مدت 10 روز به مشورت عامه گذاشته شود. اینک شهروندان گرامی می‌توانند تا گزارش پیش گفته را مورد مداقه خویش قرار داده، نظر...