گزارش های ارزیابی خودی

گزارش های ارزیابی خودی از چگونگی اجرای برنامه عمل ملی افغانستان در اینجا نشر میگردد.

گزارش ارزیابی خودی میان دوره‌ای برنامه عمل ملی-2

جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولت‌داری باز روز سه شنبه، ۱۴ دلو سال جاری تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پاليسی، تفتيش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس مجمع عمومی مشارکت دولت‌داری باز افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه که با اشتراک اعضای مجمع عمومی...