نشست مجمع عمومی مشارکت دولتداری باز افغانستان

نشست مجمع عمومی مشارکت دولتداری باز افغانستان

جمهوری اسلامی افغانستان

ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی

سکرتریت مشارکت دولتداری باز افغانستان

صورت جلسات

صورت جلسات مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان

تاریخ: 6 عقرب 1396

ساعت: 9 صبح – 4 بعد از ظهر

محل: ارگ ریاست جمهوری

اشتراک کنندگان:

اعضای مجمع عمومی مشارکت دولتداری باز افغانستان (لیست شرکت کنندگان/ دعوت شدگان پیوست شده است)

 

موادی که قبلاً ارسال گردیده:

دعوت نامه

اصول وظایف داخلی

اصول وظایف داخلی با دیدگاه­های یک تن از اعضای نهادهای مدنی

حکم ریاست جمهوری + ساختار، وظایف و صلاحیت­های مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان

اسناد یا معلومات مطالبه شده که باید در جلسه ارائه گردد:

دیدگاه­های کتبی یک تن از نمایندگان نهادهای مدنی در باره اصول وظایف داخلی

پرزنتیشن در باره مشارکت دولتداری باز، مشارکت دولتداری باز افغانستان

تعهدات برنامه عمل ملی

 

آجندا

مباحثه 0 (نکات اساسی که از سوی اشتراک کنندگان مطرح شده است):

در باره اصول وظایف داخلی توافق حاصل نشد؛ تعدادی از اعضای جلسه با مسوده موجود اصول وظایف داخلی موافق نبودند. در نتیجه کمیته 5 عضوی برای تدوین اصول وظایف داخلی تشکیل شد.

اعضای جلسه توافق کردند که در این جلسه تعهدات برنامه عمل ملی را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

نتیجه: از 14 تعهد ارائه شده به مجمع عمومی 10 تعهد آن به علاوه 1 تعهد جدید از سوی اکثریت اعضای جلسه تصویب شد.

اقدام­هایی که باید انجام یابد:

شخص یا اشخاص مسئول

مهلت

تدوین و ارائه تعهدات برنامه عمل ملی به کابینه

سکرتریت مشارکت دولتداری باز افغانستان

تا 15 نوامبر 2017

اصول وظایف داخلی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان

حلیمی صاحب معین مسلکی وزارت عدلیه

هماهنگی می­شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معلومات اضافی

یادداشت: