اجندای جلسه مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان

22 میزان 1396 – ساعت 8:00 تا 4:00

شماره

موضوع

اوقات

مسؤلین

ملاحظات

 

ثبت نام اشتراک کنندگان

30 دقیقه

سکرتیت OGPA

 

 

تلاوت آیات قران عظیم الشأن

5 دقیقه

 

 

 

افتتاحیه و هدف برگزاری جلسه و نتایج متوقعه

10 دقیقه

محترم عبدالسبحان رؤوف، معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

 

 

ارایه پرزنتیشن در مورد مشارکت دولتداری باز و مشارکت دولتداری باز افغانستان

20

محترم خلیل الرحمن متوکل، هماهنگ کننده سکرتریت مشارکت دولتداری باز افغانستان

 

 

قرائت حکم مقام عالی ریاست جمهوری و سند منضمه آن در مورد ایجاد مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان

20 دقیقه

محترم خلیل الرحمن متوکل، هماهنگ کننده سکرتریت مشارکت دولتداری باز افغانستان

 

 

تصویب اصول جلسات مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان

30 دقیقه

اعضای جلسه

 

 

ارایه معلومات در مورد اصول وظایف داخلی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان

10 دقیقه

محترم خلیل الرحمن متوکل، هماهنگ کننده سکرتریت مشارکت دولتداری باز در افغانستان

 

 

وقفه چای

15 دقیقه

 

 

 

تسوید اصول وظایف داخلی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان

2 ساعت

اعضای جلسه

 

 

صرف غذای چاشت و ادای نماز پیشین

1 ساعت

اعضای جلسه

 

 

تصویب اصول وظایف داخلی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان

2 ساعت

اعضای جلسه

 

 

وقفه چای

15 دقیقه

 

 

 

ارایه پرزنتیشن پیرامون برنامه عمل ملی کشور

20 دقیقه

اعضای جلسه

 

 

نتیجه گیری روز نخست

20 دقیقه

محترم عبدالسبحان رؤوف، معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

 

23 میزان 1396 – ساعت 8:00 تا 4:00

 

افتتاح جلسه

10 دقیقه

محترم عبدالسبحان رؤوف، معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

 

 

ارایه پرزنتیشن پیرامون فارمت های تعهدات

20 دقیقه

محترم راهب رادفر، نماینده سکرتریت مشارکت دولتداری باز افغانستان

 

 

ارایه معلومات پیرامون پروسه طی مراحل برنامه عمل ملی کشور

15 دقیقه

محترم خلیل الرحمن متوکل، هماهنگ کننده سکرتریت مشارکت دولتداری باز افغانستان

 

 

ارایه معلومات پیرامون چگونگی تسوید 24 تعهد برای برنامه عمل ملی کشور

15 دقیقه

محترم خلیل الرحمن متوکل، هماهنگ کننده سکرتریت مشارکت دولتداری باز افغانستان

 

 

اولویت بندی تعهدات

20 دقیقه

اعضای جلسه

 

 

بحث های گروپی پیرامون تعهدات

1 ساعت

اعضای جلسه

 

 

وقفه چای

15 دقیقه

اعضای جلسه

 

 

 

ترتیب 5 تعهد

2 ساعت

اعضای جلسه

 

 

 

 

1 ساعت

اعضای جلسه

 

 

تصویب 5 تعهد

1 ساعت

اعضای جلسه

 

 

جمع بندی

10 دقیقه

محترم عبدالسبحان رؤوف، معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

 

24 میزان 1396 – ساعت 8:00 تا 4:00

 

افتتاح جلسه

 

محترم عبدالسبحان رؤوف، معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

 

 

ترتیب 5 تعهد

3 ساعت

اعضای جلسه

 

 

وقفه چای

15 دقیقه

 

 

 

تصویب 2 تعهد

1 ساعت

اعضای جلسه

 

 

صرف غذای چاشت و ادای نماز پیشین

1 ساعت

اعضای جلسه

 

 

تصویب 3 تعهد

2 ساعت

اعضای جلسه

 

 

جمع بندی، نتیجه گیری و عکس گروپی

30 دقیقه

محترم عبدالسبحان رؤوف، معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و اعضای جلسه