نشست مشورتی نمایندگان نهادهای مدنی و رئیسان/ مسئولان پلان و پالیسی وزرات خانه ها و اداره های دولتی

5 سنبله 1396

 

شماره

موضوع

وقت

مسؤلین

ملاحظات

 

ثبت نام اشتراک کنندگان

08:30 – 09:00

سکرتیت OGPA

 

 

تلاوت آیات قران عظیم الشأن

09:00 – 09:05

 

 

 

افتتاحیه و هدف برگزاری جلسه

09:05 – 09:20

محترم عبدالسبحان رؤوف، معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

 

 

ارایه گزارش پیرامون پیشرفت های مشارکت دولتداری باز افغانستان

09:20 – 09:40

محترم خلیل الرحمن متوکل، هماهنگ کننده دولتداری باز در افغانستان

 

 

ارایه پرزنتیشن پیرامون رهنمود طرح و تطبیق برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز

09:40 – 10:10

محترم خلیل الرحمن متوکل، اعضای جلسه

 

 

سوالات و جوابات

10:10 – 10:20

اعضای جلسه

 

 

وقفه چای

10:20 – 10:30

اعضای جلسه

 

 

گروپ بندی و تعیین اهداف بحث های گروپی

10:30 – 10:50

محترم خلیل الرحمن متوکل

 

 

بحث های گروپی پیرامون تعهدات

10:50 – 12:00

اعضای جلسه

 

 

صرف طعام چاشت و ادای نماز پیشین

12:00 – 01:00

اعضای جلسه

 

 

ادامه بحث های گروپی پیرامون تعهدات

01:00 – 02:50

 

 

 

ارایه نتایج بحث های گروپی و جمع آوری نظریات

02:50 – 04:00

نمایندگان گروپ ها

 

6 سنبله 1396

 

ارایه پرزنتیشن در مورد فارمت های برنامه عمل ملی

08:30 – 09:30

محترم خلیل الرحمن متوکل

 

 

اولویت بندی تعهدات

09:30 – 10:20

گروپ ها

 

 

وقفه چای

10:20 – 10:30

 

 

 

ترتیب تعهدات در فارمت های برنامه عمل ملی

10:30 – 12:00

گروپ ها

 

 

صرف طعام چاشت و ادای نماز

12:00 – 01:00

اعضای جلسه

 

 

ارایه فارمت ها و جمع آوری نظریات

01:00 – 02:30

گروپ ها

 

 

نهایی سازی فارمت ها

02:30 – 03:30

گروپ ها

 

 

جمع بندی و اختتامیه

03:30 – 03:50

محترم عبدالسبحان رؤوف، معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

 

 

عکس گروپی

03:50 – 04:00

سکرتریت