اجندای جلسه نهاد های مدنی و برگزاری انتخابات

سرطان 1396

شماره

موضوع

وقت

مسؤلین

ملاحظات

 

ثبت نام اشتراک کنندگان

08:30 – 09:00

سکرتیت OGPA

 

 

تلاوت آیات قران عظیم الشأن

09:00 – 09:05

محترم نصیراحمد سلیمان خیل

 

 

افتتاحیه و هدف برگزاری جلسه

09:05 – 09:20

محترم عبدالسبحان رؤوف، معاون نظارت، ارزیابی و تفتیش ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا.

 

 

ارایه پرزنتیشن پیرامون مشارکت دولتداری باز و سکرتریت مشارکت دولتداری باز در افغانستان

09:20 – 09:40

محترم خلیل الرحمن متوکل، هماهنگ کننده دولتداری باز در افغانستان

 

 

سولات و جوابات

09:40 – 09:50

 

 

 

وقفه چای

09:50 – 10:00

اعضای جلسه

 

 

ارایه پرزنتیشن پیرامون رهنمود ایجاد مجتمع مشارکت دولتداری باز

10:00 – 10:20

محترم خلیل الرحمن متوکل، اعضای جلسه

 

 

سولات و جوابات

10:20- 10:30

 

 

 

ارایه پرزنتیشن پیرامون رهنمود طرح و تطبیق برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز

 

 

10:30 – 10:50

محترم عابدی

 

 

سوالات و جوابات

10:50 – 11:00

 

 

 

جمع بندی مباحث و تشکیل گروپ های کاری

11:00 – 12:00

محترم خلیل الرحمن متوکل

 

 

صرف طعام چاشت و ادای نماز پیشین

12:00 – 01:00

اعضای جلسه

 

 

پلان شمولیت نماینده های نهاد های مدنی در مجتمع

01:00 – 01:15

محترم خلیل الرحمن متوکل

 

 

طرزالعمل برگزاری انتخابات

01:15 – 01:25

کمیته برگزاری

 

 

تصویب طرزالعمل برگزاری انتخابات

01:25 – 01:45

کمیته برگزاری

 

 

ارایه معلومات پیرامون چگونگی ثبت نام کاندیدان و بررسی اسناد مربوطه شان

01:45 – 02:00

کمیته برگزاری

 

 

ثبت نام کاندیدان کمیته انتخاب نهاد های مدنی

2:00 – 04:00

کاندیدان و کمیته برگزاری

 

22 سرطان 1396

 

بحث های گروپی

08:30 – 10:30

محترم ناصر تیموری

 

 

وقفه چای

10:30 – 10:40

 

 

 

ارایه نتایج بحث های گروپی

10:40 – 11:00

نمایندگان گروپ ها

 

 

اعلان اسامی کاندیدان واجد شرایط کمیته انتخاب نهاد های مدنی

11:00 – 11:10

کمیته برگزاری

 

 

سوالات و جوابات

11:10 – 11:30

کمیته برگزاری

 

 

صرف طعام چاشت و ادای نماز پیشین

11:30 – 12:30

اعضای جلسه

 

 

برگزاری انتخابات

12:30 – 02:30

کمیته برگزاری

 

 

سوالات و جوابات

02:30 – 02:40

کمیته برگزاری

 

 

شمارش آرا

02:40 – 03:50

کمیته برگزاری

 

 

اعلان نتایج

03:50 – 04:00

کمیته برگزاری

 

 

اختتام جلسه دو روزه و برنامه های آینده

04:00 – 04:20

محترم عبدالسبحان رؤوف، معاون نظارت، ارزیابی و تفتیش ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا.