تقسیم اوقات تطبیق برنامه عمل ملی

تقسیم اوقات تطبیق برنامه عمل ملی- دوم
شماره فعالیت نهاد اجرا کننده 2020 2021
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug
گروه کاری حکومتداری و مدیریت مالی
ایجاد سیستم الکترونیکی جمع‌آوری عواید در شاورالی‌های 5 ولایت کلیدی به شمول کابل
1 نیازسنجی بودجه و نیروی انسانی برای انکشاف سیستم اداره ارگان‌های محلی و شاروالی کابل
2 تحلیل، دیزاین و انکشاف سیستم
3 تست سیستم و آموزش کارمندان شاروالی‌ها در 5 ولایت کلیدی
4 تطبیق سیستم در شاروالی‌های 5 ولایت کلیدی
5 آگاهی عامه پیرامون ایجاد سیستم و نحوه استفاده از آن در 5 ولایت کلیدی
6 ارائه گزارشات ماهوار و ربعوار
افزایش مشارکت مردم در فرایند ترتیب بودجه ملی
1 ترتیب رهنمود مشارکت مردم در فرایند ترتیب بودجه ملی وزارت مالیه
2 برگزاری دو جلسه مشورتی با نهادهای مدنی مرتبط جهت جمع‌آوری و گنجانیدن نظریات شان به هدف غنامندی رهنمود مشارکت مردم در فرایند بودجه سازی
3 نهایی سازی رهنمود
4 تطبیق رهنمود مشارکت مردم در فرایند ترتیب بودجه در 15 ولایت جهت تأمین مشارکت مردم در ترتیب فرایند بودجه 1400
5 ارائه تسهیلات لازم در برابر مطالبات تحقیقی نهادهای مدنی ذیربط و علاقه‌مند
6 تطبیق رهنمود مشارکت مردم در فرایند ترتیب بودجه در 20 ولایت جهت تأمین مشارکت مردم در فرایند ترتیب بودجه 1401
افزایش مشارکت مردم در پروسه ترتیب بودجه سازی شاروالی‌ها
1 ترتیب پیش‌نویس رهنمود مشارکت مردم در فرایند ترتیب بودجه شاروالی‌ها اداره ارگان‌های محلی و شاروالی کابل
2 برگزاری دو جلسه مشورتی با نهادهای جامعه مدنی جهت جمع‌آوری و گنجانیدن نظریات‌شان جهت غنامندی رهنمود مشارکت مردم در فرایند بودجه‌سازی
3 نهایی‌سازی رهنمود
4 تطبیق رهنمود مشارکت مردم در فرایند ترتیب بودجه از سوی 15 شاروالی در شهرهای مراکز ولایات جهت تأمین مشارکت مردم در ترتیب بودجه 1400
5 انجام سروی بررسی نتایج مشارکت مردم در روند تطبیق بودجه و رضایت مندی شهروندان در 15 شهر
6 تطبیق رهنمود مشارکت مردم در 34 ولایت افغانستان (هر ولایت یک‌شاروالی)
بازنگری قانون اداره محلی در مشارکت با جامعه مدنی
1 ایجاد کمیسیون با صلاحیت جهت تسوید طرح بازنگری قانون اداره محلی از سوی اداره ارگان‌های محلی با مشارکت جامعه مدنی اداره ارگان‌های محلی
2 تسوید طرح بازنگری قانون اداره محلی از سوی کمیسیون با صلاحیت در مشارکت با نهادهای جامعه مدنی، اهل خبره و ادارات مرتبط
3 نشر طرح ابتدایی سند تقنینی جهت کسب و درج نظریات تخصصی از طریق سایت اداره ارگان‌های محلی
4 برگزاری دو جلسه مشورتی با اشتراک نهادهای دولتی، جامعه مدنی و ادارات مرتبط به‌منظور جمع‌آوری و دخیل‌سازی نظریات آنها در مسوده طرح بازنگری قانون از سوی اداره ارگان‌های محلی
5 نهایی‌سازی مسوده بازنگری شده توسط کمیته اجراییه ریاست تقنین وزارت عدلیه در مشارکت با نهادهای جامعه مدنی، اهل خبره و ادارات مرتبط
6 ارائه مسوده نهایی سند متذکره به کمیته قوانین کابینه ج.ا.ا جهت تائید و ارائه نظر
7 ارائه نسخه نهایی طرح بازنگری سند متذکره به کابینه ج.ا.ا جهت تائید
8 تصویب طرح بازنگری قانون فوق الذکر در شورای ملی
9 توشیح، نشر و انفاذ قانون اداره محلی
ایجاد سیستم الکترونیکی جداگانه‌ی قابل تفتیش اخذ و رسیدگی به شکایات در واحدهای دومی ارگان‌های محلی
1 نیازسنجی در مورد ایجاد سیستم اداره ارگان‌های محلی
2 تهیه طرز العمل‌های لازمه برای ایجاد سیستم
3 دیزاین و انکشاف سیستم معلوماتی
4 آموزش کارمندان و عمومی سازی سیستم
5 آگاهی‌دهی عامه در مورد ایجاد سیستم و تطبیق آن در 4 کلان شهر
ایجاد شورای عالی زنان
1 تهیه مسوده‌ی فرمان ریاست جمهوری در مورد ایجاد شورای عالی زنان، توسط شرکای اصلی توانمندسازی زنان ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری
2 فرمان ریاست جمهوری برای ایجاد شورای عالی زنان تحت رهبری جلالتمآب رئیس جمهور
3 ایجاد میکانیزم مشترک انتخاب نهادهای مدنی به منظور عضویت در شورای عالی زنان و وضاحت بخشیدن در مورد صلاحیت‌های سه نهاد کمیته جندر و امور زنان کابینه، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان و شورای عالی زنان
4 تصویب مکانیزم
5 شناسایی شرکای اصلی توانمندسازی زنان به منظور عضویت در شورای عالی زنان
6 بازنگری ترکیب اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان بهمنظور عضویت نهادهای مدنی و نقش نظارتی نهادهای بین‌المللی و همچنان در صورت عدم همکاری مقامات عالی‌رتبه حکومتی در تطبیق مفادات این کمیسیون، ارجاع موضوع به شورای عالی زنان
7 اطلاع‌رسانی به شهروندان در مورد ایجاد شورای عالی زنان
پلان ملی توانمندسازی زنان
1 ایجاد کمیته مشترک برای تهیه پلان ملی توانمندسازی زنان وزارت امور زنان
2 شناسایی چالش‌ها، خطرات و آسیب‌پذیری تطبیق پلان‌ها، پالیسی‌ها، طرزالعمل‌ها و قوانین مرتبط با توانمندسازی زنان
3 تهیه مسوده پلان ملی توانمندسازی زنان (بودجه، تطبیقی و نظارتی ) به صورت پنج ساله و سالانه
4 تعیین شاخص‌ها و نتایج متوقعه تطبیق پلان(ربعوار و سالانه)
5 تایید و تصویب در کمیته جندرکابینه و کابینه ج.ا.ا.
6 نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان براساس شاخص‌ها و نتایج متوقعه (به صورت ربعوار و سالانه) و نشر گزارش آن
گروه کاری حاکمیت قانون
ایجاد مکانیزم عدالت باز برای تامین، دسترسی به اطلاعات و تسریع روند رسیدگی به قضایای فساد اداری مقامات عالی‌رتبه دولتی و مقامات دولتی
1 ایجاد کمیته مشترک ادارات دولتی (ستره محکمه، لوی سارنوالی و کمیسیون دسترسی به اطلاعات) و نهادهای جامعه مدنی به منظور تدوین طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی ستره محکمه و لوی سارنوالی
2 ترتیب مسوده طرز العمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی از سوی کمیته مشترک
3 نشر طرح ابتدایی طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی جهت کسب نظریات تخصصی از طریق سایت ستره محکمه و لوی سارنوالی
4 برگزاری دو جلسه مشورتی با نهادهای دولتی، جامعه مدنی و ادارات مرتبط بهمنظور جمع‌آوری و دخیل سازی نظریات آنها در مسوده طرزالعمل از سوی ستره محکمه و لوی سارنوالی
5 تصویب طرزالعمل
6 فعال‌سازی مراجع اطلاع رسانی و تجهیز آن در ستره محکمه و لوی سارنوالی
7 تطبیق طرزالعمل و نشر گزارش مطابق احکام قانون دسترسی به اطلاعات
8 نظارت از رعایت مواد پیش‌بینی شده در قانون اجراآت جزایی به‌منظور تسریع روند رسیدگی به قضایای فساد اداری مقامات عالی رتبه دولتی و مقامات دولتی و نشر گزارش آن مطابق احکام قانون دسترسی به اطلاعات
تامین شفافیت در امور استخدام سارنوالان از طریق بازنگری قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی و تطبیق آن با نظارت جامعه مدنی
1 ایجاد کمیسیون با صلاحیت جهت تسوید طرح بازنگری قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی از سوی این اداره با مشارکت جامعه مدنی اداره لوی حارنوالی
2 تسوید طرح بازنگری قانون متذکره بر اساس تجارب بین‌المللی به‌منظور تأمین شفافیت در امور ذاتی سارنوالان از سوی کمیسیون با صلاحیت در مشارکت با نهادهای جامعه مدنی، اهل خبره و ادارات مرتبط
3 نشر طرح ابتدایی سند تقنینی جهت کسب و درج نظریات تخصصی از طریق سایت اداره لوی سارنوالی
4 برگزاری دو جلسه مشورتی با اشتراک نهادهای دولتی، جامعه مدنی و ادارات مرتبط بهمنظور جمع‌آوری و دخیل‌سازی نظریات آنها در مسوده طرح بازنگری قانون از سوی لوی سارنوالی
5 نهایی‌سازی سند متذکره توسط کمیته اجراییه ریاست تقنین وزارت عدلیه در مشارکت با نهادهای جامعه مدنی، اهل خبره و ادارات مرتبط
6 ارائه مسوده نهایی سند متذکره به کمیته قوانین کابینه ج.ا.ا جهت تائید و ابراز نظر
7 ارائه نسخه نهایی طرح بازنگری سند متذکره به کابینه ج.ا.ا جهت تائید
8 تصویب طرح بازنگری قانون فوق الذکر در شورای ملی
9 توشیح، نشر و انفاذ قانون متذکره
10 تدوین و نهایی سازی طرزالعمل استخدام سارنوالان بادرنظرداشت قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی بازنگری شده در مشارکت با جامعه مدنی
ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری با مشارکت فراگیر نهادهای جامعه مدنی
1 ایجاد طرزالعمل معرفی نامزدان برای کسب عضویت با درنظرداشت اصل شایستگی و تناسب جنسیتی از طریق رقابت آزاد و مکانیزم‌های تعریف شده در قانون کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
2 اعلان لیست نامزدان از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای دریافت نظریات مردم و تدقیق شهرت نیک نامزدان بر اساس قانون
3 بررسی شفاف حداقل ۱۵ عضو کمیسیون مطابق احکام قانون فساد اداری
4 تعیین ۵ عضو کمیسیون توسط رئیس جمهوری از میان لیست حداقل ۱۵ نفری نامزادانی‌که از سوی کمیسیون اصلاحات اداری ارائه گردیده است
5 تجهیز و تمویل کمیسیون مبارزه با فساد اداری
6 حمایت مستدام رهبری سیاسی از کارکرد کمیسیون با درنظرداشت تطبیق سفارشات آن به مقام عالی ریاست جمهوری
تسوید و طی مراحل سند تقنینی مالکیت ذینفع
1 ایجاد کمیسیون مختلط با صلاحیت جهت تسوید طرح سند تقنینی مالکیت ذینفع از سوی وزارت صنعت و تجارت با مشارکت جامعه مدنی وزارت صنعت و تجارت
2 تسوید طرح سند تقنینی مالکیت ذینفع از سوی کمیسیون با صلاحیت در مشارکت با نهادهای جامعه مدنی، اهل خبره و ادارات مرتبط
3 نشر طرح ابتدایی سند تقنینی جهت کسب و درج نظریات تخصصی از طریق سایت وزارت صنعت و تجارت
4 برگزاری دو جلسه مشورتی با اشتراک نهادهای مرتبط دولتی، جامعه مدنی و ادارات مرتبط به‌منظور جمع‌آوری و دخیل‌سازی نظریات آنها در مسوده طرح سند تقنینی از سوی وزارت صنعت و تجارت
5 نهایی‌سازی طرح سند تقنینی مالکیت ذینفع در کمیته اجراییه ریاست تقنین وزارت عدلیه در مشارکت با نهادهای جامعه مدنی، اهل خبره و ادارات مرتبط
6 ارائه مسوده نهایی سند متذکره به کمیته قوانین کابینه ج.ا.ا. جهت تائید و ارائه نظر
7 ارائه نسخه نهایی سند متذکره به کابینه ج.ا.ا. جهت تائید
8 طی مراحل سند تقنینی
9 توشیح، نشر و انفاذ سند تقنینی مالکیت ذینفع
تدوین پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان براساس سیستم شفاف با نظارت جامعه مدنی
1 ایجاد کمیته مشترک میان وزارت امور داخله و نهادهای جامعه مدنی به منظور تدوین پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان با نظارت جامعه مدنی وزارت امور داخله
2 تسوید طرح پالیسی متذکره از سوی کمیته مشترک
3 نشر مسوده ابتدایی پالیسی در سایت وزارت امور داخله به منظور نظر خواهی
4 تدویر دو جلسه مشورتی با اشتراک نهادهای دولتی، نهادهای جامعه مدنی و سازمان های بین المللی به‌منظور گنجانیدن نظریات آنها در مسوده پالیسی
5 نهایی سازی پالیسی از سوی کمیته مشترک و تصویب آن از طرف وزارت امور داخله
6 تهیه و نهایی‌سازی برنامه عمل برای تسهیل اجرای پالیسی از سوی کمیته مشترک
7 اجراء و تطبیق پالیسی فوق الذکر با نظارت دوامدار جامعه مدنی
ایجاد سیستم الکترونیکی آنلاین تعقیب طی مراحل اسناد تقنینی
1 هماهنگی با ادارات ذیربط پیرامون ایجاد سیستم و نیازسنجی بودجه و نیروی انسانی وزارت عدلیه و اداره ملی احصائیه و معلومات
2 استخدام نیروی انسانی متخصص برای ایجاد و پیشبرد کار سیستم آنلاین در صورتی که out source شود، اعطای قرارداد
3 جمع‌آوری نیازمندی‌ها و تحلیل آن برای انکشاف سیستم
4 دیزاین و انکشاف سیستم
5 تست سیستم، آموزش کارمندان ادارات و تسلیم سیستم به ادارات مرتبط
6 تدویر سمینار به منظور آگاهی عامه
7 تطبیق سیستم و ارائه گزارش به شهروندان
گروه کاری انکشاف منابع بشری
تهیه چهارچوب بهبود کیفیت ( انکشاف حداقل معیارات) برای عرضه کننده‌گان خدمات صحی خصوصی و دولتی در مشارکت با جامعه مدنی و نظارت منظم و دوامدار از مراکز صحی
1 ایجاد یک گروه کاری مشترک از متخصصین وزارت صحت عامه و متخصصین نهادهای مدنی به منظور تهیه چهارچوب بهبود کیفیت (انکشاف حداقل معیارات) برای عرضه خدمات صحی. وزارت صحت عامه
2 تهیه لایحه وظایف گروه کاری
3 تهیه پیش نویس چارچوب بهبود کیفیت (حداقل معیارات) عرضه خدمات صحی توسط گروه کاری مشترک
4 تدویر یک جلسه مشورتی با اعضای جامعه مدنی به هدف جمع‌آوری و گنجانیدن نظریات شان در چهارچوب بهبود کیفیت (حداقل معیارات) عرضه خدمات صحی
5 نهایی سازی چهارچوب بهبود کیفیت (حداقل معیارات)‌ عرضه خدمات صحی و منظوری آن توسط مقام وزارت صحت عامه
6 انجام اولین مرحله نظارت در مشارکت با جامعه مدنی از 20 شفاخانه حداقل در ۵ شهر بزرگ کشور در پرتو چهارچوب بهبود کیفیت (حداقل معیارات) عرضه خدمات صحی و شناسایی مشکلات و ارائه سفارشات جهت ایجاد تغییرات مثبت.
7 انجام دومین مرحله نظارت در مشارکت با جامعه مدنی از 20 شفاخانه حداقل در ۵ شهر بزرگ کشور در پرتو چهارچوب بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی و شناسایی مشکلات و ارائه سفارشات جهت ایجاد تغییرات مثبت. برعلاوه انجام نظارت‌های حمایوی و تصادفی (Random) از مراکز صحی که قبلا سفارشات دریافت کرده اند.
8 انجام سومین مرحله نظارت در مشارکت با جامعه مدنی از 20 شفاخانه حداقل در ۵ شهر بزرگ کشور در پرتو چهارچوب بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی و شناسایی مشکلات و ارائه سفارشات جهت ایجاد تغییرات مثبت. برعلاوه انجام نظارت های حمایوی تصادفی (Random) از مراکز صحی که قبلاً سفارشات دریافت کرده‌اند.
9 انجام چهارمین مرحله نظارت در مشارکت با جامعه مدنی از 20 شفاخانه حداقل در ۵ شهر بزرگ کشور در پرتو چهارچوب بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی و شناسایی مشکلات و ارائه سفارشات جهت ایجاد تغییرات مثبت. برعلاوه انجام نظارت‌های حمایوی تصادفی (Random) از مراکز صحی که قبلا سفارشات دریافت کرده‌اند.
10 تهیه گزارش مفصل و جامع از تمام پروسه و ارائه پیشنهادات مشخص برای بهبود متداوم کیفیت خدمات صحی، ارائه چالش‌های موجود در تطبیق پروسه و درس آموخته شده از تطبیق تعهد و نیز شریک نمودن یافته‌های نظارت های انجام شده با مردم به شکل تصویری و ارائه ارقام.
تهیه چهار جوب نظارتی در مشارکت با جامعه مدنی و نظارت منظم از مارکیت دوایی، عمده فروشی ها و فارمیسی‌های شخصی و جمع‌آوری ادویه تاریخ گذشته
1 ایجاد یک گروه کاری مشترک از متخصصین وزارت صحت عامه و متخصصین نهادهای جامعه مدنی به منظور انکشاف و نهایی سازی یک چک لست جامع نظارتی برای فارمسی ها و ستاک عمده فروشی ها و نیز انکشاف دیتابیس برای نظارت دوامدار و تعقیبی از فارمسی‌ها و ستاک‌های که نظارت آن تکمیل گردیده است. وزارت صحت عامه
2 نظارت از ستاک ۱۵ عمده فروشی و ۳۰ فارمسی در یک ربع و جمع آوری و هدر ادویه تاریخ گذشته و همچنان نظارت از شرایط معیاری نگهداری دواهای حساس در مقابل درجه حرارت در مارکیت‌های ادویه کابل.
3 نظارت از ستاک ۱۵ عمده فروشی و ۳۰ فارمسی در یک ربع و جمع آوری و هدر ادویه تاریخ گذشته و همچنان نظارت از شرایط معیاری نگهداری دواهای حساس در مقابل درجه حرارت در مارکیت‌های ادویه هرات.
4 نظارت از ستاک ۱۵ عمده فروشی و ۳۰ فارمسی در یک ربع و جمع آوری و هدر ادویه تاریخ گذشته و همچنان نظارت از شرایط معیاری نگهداری دواهای حساس در مقابل درجه حرارت در مارکیت‌های ادویه ننگرهار.
5 نظارت از ستاک ۱۵ عمده فروشی و ۳۰ فارمسی در یک ربع و جمع آوری و هدر ادویه تاریخ گذشته و همچنان نظارت از شرایط معیاری نگهداری دواهای حساس در مقابل درجه حرارت در مارکیت‌های ادویه قندهار.
6 نظارت از ستاک ۱۵ عمده فروشی و ۳۰ فارمسی در یک ربع و جمع آوری و هدر ادویه تاریخ گذشته و همچنان نظارت از شرایط معیاری نگهداری دواهای حساس در مقابل درجه حرارت در مارکیت‌های ادویه بلخ.
7 تهیه گزارش مفصل و جامع از تمام پروسه و ارائه پیشنهادات مشخص برای نظارت متداوم از فارمسی‌ها، ارائه چالش‌های موجود در تطبیق پروسه و درس‌های آموخته شده از تطبیق تعهد و نیز شریک نمودن یافته‌های نظارت های انجام شده با مردم به شکل تصویری و ارائه ارقام.
بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی مطابق بازار کار کشور در مشارکت با چهره های اکادمیک، محققین، اعضای جامعه مدنی، متخصصین بین المللی و نماینده گان سکتور عامه و خصوصی
1 ایجاد کمیته مشترک با حضور متخصصین نصاب های تحصیلی، چهره‌های اکادمیک، محققین، اعضای جامعه مدنی، متخصصین بین‌المللی و نمایندگان نهادهای سکتور عامه و خصوصی جهت هماهنگی روی نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات وزارت تحصیلات عالی
2 ترتیب پلان عملیاتی بازنگری نصاب های تحصیلی برای سال 2020
3 بازنگری و انکشاف نصاب (20) رشته تحصیلی از طریق برنامه ملی بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی (کلسترها ) طی سال 2020
4 ترتیب پلان عملیاتی بازنگری نصاب های تحصیلی برای سال 2021
5 بازنگری و انکشاف نصاب (10) رشته تحصیلی از طریق برنامه ملی بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی (کلسترها ) طی سال 2021
6 پخش و نشر گزارش بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی
تقویت نقش مردم و جامعه مدنی در نظارت از معارف
1 ترتیب و تنظیم یک برنامه عمل برای ایجاد میکانیزم تقویت نقش مردم و جامعه مدنی در نظارت از معارف وزارت معارف
2 ایجاد کمیته مشترک متشکل از نمایندگان وزارت معارف و اعضای جامعه مدنی جهت انکشاف میکانیزم تقویه نقش جامعه مدنی و مردم در نظارت از معارف
3 ترتیب مسوده میکانیزم ایجاد شورای والدین و تقویه شورای‌های اداری مکاتب توسط کمیته مشترک وزارت معارف و جامعه مدنی
4 شریک سازی مسوده میکانیزم با مردم جهت جمع‌آوری و گنجانیدن نظریات شان از طریق ویبسایت وزارت معارف و شبکه‌های اجتماعی
5 برگزاری نشست مشورتی با حضور نمایندگان اولیای شاگردان، متخصصین تعلیم و تربیه و اعضای جامعه مدنی جهت جمع‌آوری و گنجانیدن نظریات‌شان در مسوده میکانیزم
6 تطبیق آزمایشی میکانیزم در 8 زون، هر زون دو مکتب شامل یک مکتب دخترانه و یک مکتب پسرانه
7 نهایی سازی و منظوری طرح
EMISاصلاح و تقویت سیستم
1 ایجاد کمیته کاری مشترک متشکل از وزارت معارف، اداره ملی احصائیه و معلومات و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت انکشاف سیستم وزارت معارف و اداره ملی احصائیه و معلومات
2 ترتیب یک پلان عمل جهت ارتقاء و تقویت سیستم EMIS
3 نیازسنجی، تحلیل و آنالیز سیستم
4 انکشاف و ارتقاء سیستم EMIS
5 تطبیق آزمایشی سیستم در ولایت کابل و هرات
تشریح رنگ ها اجرا شده
در حال اجرا (بدون تاخیر)
درحال اجرا (با تاخیر)
زمان اجرا نرسیده است
تاریخ به روز رسانی: 14 جدی 1398