برنامه های عمل ملی

برنامه عمل ملی-2

دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر بنیاد قانون اساسی، چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان، برنامه های دارای اولویت ملی کشور و اهداف انکشاف پایدار کشور عضو مشارکت دولتداری باز (OGP) شده است. پروسه تدوین برنامه عمل ملی-2 در مشارکت با نهادهای مدنی تکمیل و پس از تائید و تصویب در مجمع عمومی مشارکت دولتداری باز افغانستا...

برنامه عمل ملی-2

جدول زمانی تدوین برنامه عمل ملی-2

برنامه عمل ملی - ۱

دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر بنیاد قانون اساسی، چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان، برنامه های دارای اولویت ملی کشور و اهداف انکشاف پایدار کشور عضو مشارکت دولتداری باز (OGP) شده است. مشارکت دولتداری باز ابتکار چندجانبه به منظور ارتقای شفافیت، حسابدهی دولتها و مشارکت عامه با استفاده از فناوریهای نو است.