صورت جلسات

شماره جلسه تاریخ آجندا
1 نشست مشارکت دولتداری باز در افغانستان 1396-03-28 تفصیل
2 نشست نهادهای مدنی برای انتخاب کمیته گزینش نمایندگان نهادهای مدنی در مجتمع 1396-04-21 تفصیل
3 نشست مشورتی رئیسان پلان و پالیسی و نمایندگان نهادهای مدنی برای تدوین تعهدات برنامه عمل ملی 1396-06-05 تفصیل
4 کارگاه ملی دولتداری باز و نشست مشورتی با نمایندگان نهادهای مدنی در باره تعهدات برنامه عمل ملی 1396-06-16 تفصیل
5 افتتاح مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان 1396-07-11 تفصیل
6 نشست مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان 1396-07-22 تفصیل
7 نشست کمیته تخنیکی برای نهایی سازی تعهدات برنامه عمل ملی 1396-07-29 تفصیل
8 نشست کمیته تخنیکی برای نهایی سازی برنامه عمل ملی 1396-09-30 تفصیل