گزارش های ارزیابی مستقل

گزارش های ارزیابی مستقل از چگونگی اجرای تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در اینجا نشر میگردد.