اسناد مشورتی

پالیسی ها و دیگر اسناد مرتبط با برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز کشور برای نظرخواهی عمومی و بازخورد در این بخش همگانی میشود.

مجله دولتداری باز

دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۱۳۹۵ هـ ش با کسب ۸۸ درصد معیارات عضویت ابتکار  بین‌المللی مشارکت دولت‌داری‌ باز (OGP) را کسب کرد. پیوستن افغانستان به این ابتکار مهم بین‌المللی، از یک‌سو بیانگر دید استراتیژیک دولت برای مبارزه با فساد اداری بوده و از جانبی هم تعهد به اصل شفافیت...