اسناد مشورتی

پالیسی ها و دیگر اسناد مرتبط با برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز کشور برای نظرخواهی عمومی و بازخورد در این بخش همگانی میشود.