اجندا

شماره هدف جلسه تاریخ آغاز تاریخ پایان تفصیل
1 آجندای جلسه مجمع عمومی مشارکت دولتداری باز 1398-06-04 1398-06-04 تفصیل
2 نشست مجمع عمومی مشارکت دولتداری باز افغانستان تفصیل
3 آجندای جلسه مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان 1398-03-29 1398-03-29 تفصیل
4 نشست مجمع عمومی مشارکت دولتداری باز افغانستان تفصیل
5 آجندای جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان 1396-08-06 1396-08-06 تفصیل
6 اجندای جلسه مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان 1396-07-22 1396-07-24 تفصیل
7 کارگاه ملی دولتداری باز 1396-10-16 1396-10-16 تفصیل
8 نشست مشورتی نمایندگان نهادهای مدنی و رئیسان/ مسئولان پلان و پالیسی وزرات خانه ها و اداره های دولتی 1396-06-05 1396-06-06 تفصیل
9 اجندای جلسه نهاد های مدنی و برگزاری انتخابات 1396-04-21 1396-04-22 تفصیل
10 ایجاد قوه اختصاصی مشارکت دولتداری باز در افغانستان 1396-03-28 1396-03-28 تفصیل