گروه های کاری مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان

گروه کاری حاکمیت قانون

حاکمیت قانون به این معنی است که تمامی شهروندان در پیشگاه قانون برابر و طبق قانون حساب ده اند. مؤلفه‌های حاکمیت قانون عبارتند از قوانین عادلانه، حساب‌دهی، حکومت‌داری باز و میکانیزم‌های بی‌طرفانه و قابل دسترس حل منازعات.
هدف گروه کاری حاکمیت قانون ارتقای شفافیت، حساب‌دهی و مشارکت عامه از طریق تدوین و تطبیق پالیسی‌های مربوط به همین بخش است. ریاست این گروه کاری بر عهده رئیس عمومی پلان و پالیسی وزارت امور داخله ج.ا.ا. می‌باشد.

گروه کاری انکشاف زیربناها

زیربنا اصطلاحی است که برای تبیین سیستم‌های فزیکی اقتصادی مانند ترانسپورت، مواصلات و ارتباطات، کانالیزسیون، آب و برق و غیره به کار می‌رود. زیربنای معیاری شرط اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور است. تطبیق پروژه‌های زیربنایی به مصارف هنگفت نیاز دارد که معمولاً از سوی دولت‌ها تمویل می‌شود.
هدف گروه کاری انکشاف زیربنا، ارتقای شفافیت، حساب‌دهی و مشارکت عامه از طریق تدوین و تط بیق پالیسی‌های زیربنایی می‌باشد. ریاست این گروه کاری به عهده رئیس پلان و پالیسی وزارت محترم فواید عامه ج. ا. ا. می‌باشد.

گروه کاری انکشاف سکتور خصوصی

سکتور خصوصی بخشی از اقتصاد است که توسط افراد حقیقی یا حقوقی به هدف کسب منفعت ایجاد شده و تمامی فعالیت‌های آن روی اعظمی سازی مفاد در بازار متمرکز است. تمامی فعالیت‌های سکتور خصوصی توسط افراد حقیقی یا حقوقی مدیریت می‌شود و دولت بالای آن هیچگونه مالکیت و یا کنترول ندارد. هرچند سکتور خصوصی به منظور رسیدن به ثروت توسط افراد خصوصی ایجاد می‌شود، اما نقش آن در تولید ثروت و ایجاد شغل نسبت به سکتور عامه بزرگتر است. سکتور خصوصی فعال به مثابه انجین رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور است.
هدف گروه کاری انکشاف سکتور خصوصی ارتقای شفافیت، حساب‌دهی و مشارکت عامه از طریق تدوین و تطبیق پالیسی‌های مربوط به سکتور خصوصی می‌باشد. رهبری این گروه به عهده رئیس پلان و پالیسی وزارت تجارت و صنایع است.

گروه کاری انکشاف منابع بشری

انکشاف منابع بشری به معنی سرمایه‌گذاری به منظور تراکم سرمایه انسانی در اقتصاد یک کشور است. سرمایه انسانی عبارت از آن پیمانه ارزش اقتصادی است که در قالب مهارت و تخصص نیروی کار در اقتصاد تبارز پیدا می‌کند. انکشاف منابع بشری بالای رشد اقتصاد تأثیر اساسی دارد. اول، توسعه سرمایه انسانی مولدیت را در اقتصاد افزایش می‌دهد و افزایش مولدیت منجر به افزایش تولید، رشد اقتصادی و افزایش ثروت می‌شود. دوم، سرمایه‌گذاری بالای نیروی انسانی یک جامعه سبب می‌شود نهادهایی در یک کشور شکل گیرد که توسعه و رفاه اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
هدف گروه کاری انکشاف منابع بشری ارتقای شفافیت، حساب‌دهی و مشارکت عامه از طریق تدوین و تطبیق پالیسی‌های مربوط به منابع بشری و سرمایه انسانی می‌باشد. رهبری این گروه بر عهده رئیس انکشاف مدیریت معلومات منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی است.

گروه کاری حکومتداری و مدیریت مالی

حکومت‌داری به فرایند تصمیم‌گیری و اجرای آن اطلاق می‌شود. حکومت‌داری زمانی به حکومت‌داری خوب مبدل می‌شود که فرایند تصمیم‌گیری‌های دولت دارای خصوصیات ذیل باشد:
اول: فرایند تصمیم‌گیری شهروندمحور باشد؛
دوم: فرایند تصمیم‌گیری شفاف باشد؛
سوم: حکومت در قبال تصامیم خود به شهروندان حساب‌ده باشد؛
چهارم: تصامیم در چارچوب قوانین نافذه کشور اتخاذ و اجرا شود.
هدف این گروه کاری ارتقای شفافیت، حساب‌دهی و مشارکت عامه از طریق تدوین و تطبیق پالیسی‌های مربوط به حکومت‌داری خوب است. ریاست گروه کاری حکومت‌داری و مدیریت مالی بر عهده رئیس نظارت از پالیسی‌های سکتوری وزارت مالیه می‌باشد.

گروه کاری زراعت و انکشاف دهات

توسعه زراعت اولین گام برای رسیدن به توسعه اقتصادی است. تمامی کشورهای توسعه یافته این مرحله را سپری کرده‌اند. انکشاف زراعت در افغانستان نیز از دو جهت حایز اهمیت برای رسیدن به توسعه اقتصادی است.
1. افغانستان دارای نیروی کار وافر، جوان، اما اکثراٌ دارای سطح سواد پایین و غیر مسلکی‌اند که از ‌ظرفیت‌های‌شان کمتر در تخلیق ارزش‌های اقتصادی استفاده صورت می‌گیرد. در شرایط کنونی زرا عت یگانه سکتوری است که می‌تواند در ایجاد اشتغال و بهبود زندگی مردم موثر واقع شود.
2. توسعه زراعت سطح زندگی و رفاه را در دهات افغانستان بلند می‌برد و از مهاجرت به شهرها جلوگیری می‌کند.
هدف گروه کاری زراعت و انکشاف دهات ارتقای شفافیت، حساب‌دهی و مشارکت عامه از طریق تدوین و تطبیق پالیسی‌های مربوط به زراعت و انکشاف دهات می‌باشد. رهبری این گروه کاری به عهده رئیس پلان و پالیسی وزارت احیا و انکشاف دهات می‌باشد.

گروه کاری صلح، امنیت و ادغام مجدد

سه مفهوم صلح، امنیت و ادغام مجدد ارتباط نزدیک با یکدیگر دارند. صلح به معنی نبود منازعه و ایمن بودن از ترس خشونت میان گروه‌های ناهمگون اجتماعی و سیاسی است. امنیت به معنی فراغت از تهدید، حمله و آمادگی برای مقابله با خطرات احتمالی است. ادغام مجدد روندی است که در آن اعضای یک اجتماع در گفتمان دست‌یابی و تداوم روابط صلح آمیز باهم مشارکت کنند. در جامعه پسا منازعه و نامتجانس افغانی مفاهیم صلح، امنیت و ادغام مجدد از اهمیت بالایی برخوردار است.
هدف این گروه کاری ارتقای شفافیت، حساب‌دهی و مشارکت عامه از طریق تدوین و تطبیق پالیسی‌های مربوط به صلح، امنیت و ادغام مجدد می‌باشد. رهبری این گروه کاری بر عهده رئیس پلان و پالیسی شورای امنیت ملی است.