جلسه کمیته تخنیکی ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی

۲ اسد ۱۳۹۹

جلسه کمیته تخنیکی ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی تحت ریاست محترم قضاوتوال نثار احمد ملکزی رئیس عمومی تدقیق و مطالعات مقام محترم ستره محکمه و با اشتراک محترم جمشید رسولی سخنگوی اداره محترم لوی سارنوالی، محترم فهیم قیوم سرپرست ریاست مطالعات حقوقی، محترم امان الله ایمان سخنگوی مقام محترم ستره محکمه، نماینده محترم کمیسیون دسترسی به اطلاعات و نماینده محترم نهادهای جامعه مدنی به روز پنجشنبه مورخ 2 اسد 1399 در مقام ستره محکمه برگزار گردید.

در ابتدا محترم قضاوتوال نثار احمد ملکزی پیرامون طرزالعمل ترتیب شده توسط ستره محکمه با توجه به نظریات جلسه گذشته معلومات ارائه دادند. سپس طرزالعمل به خوانش گرفته شد و اعضای جلسه پیرامون آن و مطابقت آن با قانون دسترسی به اطلاعات نظریات و پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کردند.

پس از آن نظریات محترم جمشید رسولی پیرامون ممنوعیت‌های دسترسی به اطلاعات در لوی سارنوالی به طرزالعمل اضافه گردید. همچنان ایشان یادآور شدند که مباحث تکمیلی را نیز با اعضای کمیته شریک خواهند نمود.