جلسه مجازی نظرخواهی پیرامون مسوده سند تقنینی مالکیت ذینفع

جلسه مجازی نظرخواهی پیرامون مسوده سند تقنینی مالکیت ذینفع امروز سه شنبه 31 سرطان 1399 تحت ریاست محترم مطیع الله امید رئیس پلان و پالیسی وزارت صنعت و تجارت و با اشتراک نمایندگان محترم ادارات ذیربط، نماینده‌ محترم د افغانستان بانک و نمایندگان محترم نهادهای جامعه مدنی برگزار شد.

 

جلسه با ارائه گزارش مختصر از پیشرفت تعهد توسط محترم مطیع الله امید آغاز و سپس اشتراک کننده‌گان هریک ملاحظات و نظریات اصلاحی شان را در مورد مسوده سند تقنینی مالکیت ذینفع ابراز داشتند. 

 

محترم مطیع الله امید ضمن تقدیر و تشکر از اشتراک کنندگان نسبت به مطالعه دقیق و ابراز نظریات اصلاحی‌شان پیرامون غنامندی سند تقنینی مالکیت ذینفع، از آنها تقاضا نمود تا نظریات اصلاحی‌شان را به طور کتبی نیز از طریق ایمیل با وزارت محترم صنعت و تجارت شریک سازند تا در متن مسوده سند تقنینی مالکیت ذینفع گنجانیده شود.