جلسه هماهنگی با ادارات دارای تعهد در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز

۲۸ سرطان ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی با ادارات دارای تعهد در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. و با حضور نمایندگان محترم ادارات دارای تعهد به روز شنبه مورخ 28 سرطان 1399در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

در ابتدا محترم محمد ابراهیم تمیل به اشتراک کننده گان جلسه خوش آمدید عرض کرده و یاد آور شد که ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و سکرتریت دولتداری باز آماده هر نوع همکاری با ادارات دارای تعهد جهت تطبیق هرچه بهتر تعهدات برنامه عمل ملی-2 است. جناب تمیل همچنان افزود که امروز تک تک تعهدات را به صورت همه جانبه بررسی کرده، مشکلات را مشخص و راه‌های حل را جستجوی می‌کنیم.

سپس هریک از نماینده‌گان محترم ادارات دارای تعهد، مشکلات و پیشرفت‌های تعهد مربوطه‌شان را با اشتراک کننده‌گان شریک کردند. مواردی که ادارات با چالش مواجه بودند، مشخص شده و به جوانب ذیدخل وظیفه سپرده شد تا در جهت رفع آن اقدامات عاجل را روی دست گیرند.  

در نهایت جلسه با جمع‌بندی محترم محمد ابراهیم تمیل  با تأکید بر موارد ذیل خاتمه یافت:

1-     تلاش بیشتر سکرتریت دولتداری باز جهت هماهنگی میان ادارات که دارای تعهدات مشترک می‌باشند.

2-     تلاش بیشتر سکرتریت دولتداری باز به هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان اعضای جامعه و ادارات دارای تعهد.

3-     سکرتریت دولتداری باز مسوولیت دارد تا در مواردی که ادارات به همکاری تخنیکی نیاز دارند، اقدامات عاجل روی دست گیرد.

4-     نیاز است که ادارات دارای تعهد در مواردی که تعهد‌شان با تأخیر مواجه است اجراأت را تشدید کرده و در صورت امکان بعضی فعالیت‌ها را به صورت موازی به پیش ببرند.