پنجمین جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی

۲۵ سرطان ۱۳۹۹

پنجمین جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی تحت ریاست محترم قضاوتوال نثار احمد ملکزی رئیس عمومی تدقیق و مطالعات مقام محترم ستره محکمه و با اشتراک محترم جمشید رسولی سخنگو و محترم رحیم الله صافی رئیس پلان و ارتباط خارجه از اداره محترم لوی سارنوالی، محترم فهیم قیوم سرپرست ریاست مطالعات حقوقی، محترم امان الله ایمان سخنگو و محترم فضل الله ابدالی آمر ریاست پالیسی و پلان از مقام محترم ستره محکمه و نمایندگان محترم نهادهای جامعه مدنی به روز چهارشنبه مورخ 25 سرطان1399 در تالار جلسات مقام ستره محکمه برگزار گردید.

در ابتدا محترم قضاوتوال نثار احمد ملکزی پیرامون نسخه جدید طرزالعمل ترتیب شده توسط ستره محکمه و لوی سارنوالی با توجه به نظریات جلسه گذشته معلومات ارائه دادند. سپس طرزالعمل به خوانش گرفته شد و اعضای جلسه پیرامون آن و مطابقت آن با قانون دسترسی به اطلاعات نظریات و پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کردند.

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اشتراک کنندگان فیصله بر این شد که یک کمیته تخنیکی در چندین جلسه روی تهیه و ترتیب طرزالعمل جامع دسترسی به اطلاعات برای نهادهای عدلی و قضایی تشکیل شود. اعضای کمیته تخنیکی مشخص شد و اولین جلسه آن به روز شنبه مورخ 28 سرطان برگزار خواهد گردید. پس از تکمیل مسوده در کمیته تخنیکی، جلسه نهایی سازی مسوده برگزار شود.