جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان به منظور تصمیم‌گیری پیرامون ضرورت به تمدید یا عدم تمدید مهلت زمانی تطبیق برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز

۲۴ سرطان ۱۳۹۹

جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان به منظور تصمیم‌گیری پیرامون ضرورت به تمدید یا عدم تمدید مهلت زمانی تطبیق برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان به ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا. و با اشتراک اعضای محترم مجمع عمومی امروز سه‌شنبه مورخ 24 سرطان 1399 در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

در آغاز محترم محمد ابراهیم تمیل ضمن خوش آمدید از اشتراک کنندگان، گفت که حکومت افغانستان متعهد است تا فرهنگ حسابدهی و اشتراک مردم در تصمیم گیری‌های ملی را نهادینه بسازد.

سپس بیان داشتند که شیوع ویروس کرونا بسیاری از پلان‌ها و برنامه‌های کشورها را با چالش مواجه کرده و تعهدات برنامه عمل ملی-2 نیز از این امر مستثناء نبوده است. به همین دلیل مشارکت دولتداری باز بین‌المللی درخواست نموده است تا جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز کشور برای تصمیم‌گیری پیرامون ضرورت یا عدم ضرورت تمدید مهلت زمانی تطبیق برنامه عمل ملی-2 برگزار شود، و نتیجه تصمیم‌گیری با آن نهاد شریک گردد. همچنان یادآور شدند که طبق گزارشات ادارات دارای تعهد بیشتر ادارات توانسته‌اند که تاخیر بوجود آمده ناشی از قرنطین را جبران نمایند.

پس از آن سکرتریت دولتداری باز، سمیناری پیرامون پیشرفت تعهدات برنامه عمل ملی-2 را ارائه نمود. سپس اعضای محترم مجمع عمومی با توجه به پیشرفت تعهدات نظریات پیشنهادی خود را شریک نمودند.

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر، فیصله بر این شد که در آینده نزدیک مجددا جلسه مجمع عمومی با اشتراک نمایندگان ادارات دارای تعهد برگزار و در زمینه تصمیم نهایی اتخاذ گردد.