جلسه مشورتی با اعضای محترم جامعه مدنی جهت بحث و تبادل نظر روی رهنمود افزایش مشارکت مردم در فرایند ترتیب بودجه شاروالی‌ها

۲۳ سرطان ۱۳۹۹

جلسه مشورتی با اعضای محترم جامعه مدنی جهت بحث و تبادل نظر روی رهنمود افزایش مشارکت مردم در فرایند ترتیب بودجه شاروالی‌ها امروز دوشنبه مورخ 23 سرطان 1399 در شاروالی کابل برگزار شد.

 جلسه یاد شده که تحت ریاست محترم محمد فاضل شریفی معین امور اجتماعی و کلتوری شاروالی کابل تدویر یافته بود در آن محترم محمد امین توخی رییس عواید، محاسبه و امور اداری شاروالی‌های اداره ارگان‌های محلی، محترم صمیم الله حمید رییس پالیسی و پلان شاروالی کابل، اعضای محترم جامعه مدنی و نماینده گان سکرتریت دولتداری باز اشتراک کرده بودند.

جلسه با سخنان محترم فاضل شریفی آغاز شد. سپس مسوده رهنمود مشارکت مردم در پروسه بودجه سازی شاروالی‌ها از سوی محترم محمد امین توخی به اشتراک کننده گان توضیح داده شد.

در نهایت اعضای محترم جامعه مدنی نظریات و پیشنهادات خود را جهت گنجانیدن در مسوده رهنمود شریک ساخته و جلسه با جمع‌بندی محترم محمد امین توخی خاتمه یافت.