دومین جلسه کمیته ترتیب مسوده فرمان ایجاد شورای عالی زنان

۲۲ سرطان ۱۳۹۹

دومین جلسه کمیته ترتیب مسوده فرمان ایجاد شورای عالی زنان امروز یکشنبه مورخ 22سرطان 1399 تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. و با اشتراک محترمه سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، محترمه یلدا شریفی مشاور دفتر جلالتمآب بانوی اول کشور، محترم شاپور ژمن رئیس انسجام امور شوراهای عالی ریاست جمهوری، محترم محمد یونس مصلح آمر تنظیم امور بین الملل و محترمه معصومه حیدری آمر اطلاعات شفاف برگزار گردید.

در ابتدا محترم محمد ابراهیم تمیل پیرامون فیصله‌های جلسه اول که تحت ریاست محترم محمد شاکر کارگر رئیس عمومی دفترمقام عالی ریاست ج.ا.ا. برگزار شده بود صحبت نمودند.

سپس محترم شاپور ژمن مسوده فرمان ایجاد شورای عالی زنان و مسوده طرزالعمل ترتیب شده را با اعضای کمیته شریک نمودند. در پی آن اعضای جلسه نظریات و پیشنهادات خود را برای غنامندی مسوده شریک ساختند.

پس از آن محترم سپوژمی وردک لایحه وظایف ترتیب شده شورای عالی زنان توسط وزارت محترم امور زنان را با اعضای کمیته شریک کردند.

در نهایت فیصله بر این شد که پس از نهایی سازی طرزالعمل توسط اعضای کمیته، در هفته آینده جلسه‌ای با حضور اعضای محترم شورای عالی زنان برای دریافت نظریات و پیشنهادات آنان جهت غنامندی هرچه بیشتر مسوده فرمان و طرزالعمل آن برگزار گردد.