جلسه مشورتی با اعضای جامعه مدنی به هدف جمع‌آوری و گنجانیدن نظریات آنها در چارچوب بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی

۱۷ سرطان ۱۳۹۹

جلسه مشورتی با اعضای جامعه مدنی به هدف جمع‌آوری و گنجانیدن نظریات آنها در چارچوب بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی دیروز سه‌شنبه مورخ 17 سرطان 1399 در دفتر معینیت پالیسی و پلان وزارت محترم صحت عامه برگزار شد.

 درجلسه یاد شده که به ریاست محترم بشیر نورمل معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه تدویر یافت، محترم عبدالودود افغان معاون مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز، مسوولین محترم وزارت صحت عامه، اعضای محترم جامعه مدنی و نماینده گان محترم سکرتریت دولتداری باز اشتراک داشتند.

ابتدا داکتر خالد احدی رئیس ارزیابی و قوانین وزرات صحت عامه میکانیزم بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی را به اشتراک کننده توضیح داده و نظریات اعضای جامعه مدنی در مورد آن جمع آوری شد. سپس محترم آدم خان عزیزی مسوول تنظیم امور دوایی وزارت صحت عامه دو چک لیست مربوط به فارمیسی‌ها و عمده فروشی‌های دوا را تشری نموده و نظریات اعضای جامعه مدنی را در مورد مطالبه نمود.

بعداً اشتراک کننده گان در مورد محتوای هر سه سند یاد شده، نحوه نظارت از عرضه خدمات صحی و مارکیت دوایی، چگونگی ایجاد هماهنگی میان مسوولین وزرات صحت عامه و اعضای جامعه مدنی جهت اشتراک در پروسه نظارت و شهرهایی که قرار است نظارت در آن انجام شود؛ مورد بحث قرار گرفته و در مورد آن تصامیم لازم اتخاذ شد.

 در پایان جلسه با جمع‌بندی محترم نورمل معین پالیسی و پلان وزرات صحت عامه خاتمه یافت.