چهارمین جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی

۱۱ سرطان ۱۳۹۹

چهارمین جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی با حضور محترم قضاوتوال نثار احمد ملکزی رئیس عمومی تدقیق و مطالعات مقام محترم ستره محکمه، محترم جمشید رسولی سخنگوی اداره محترم لوی سارنوالی، نمایندگان محترم مقام ستره محکمه و جامعه مدنی به روز چهارشنبه مورخ 11 سرطان 1399 در کتابخانه مقام محترم ستره محکمه برگزار شد.

در ابتدا محترم قضاوتوال نثار احمد ملکزی پیرامون طرزالعمل ترتیب شده توسط ستره محکمه و لوی سارنوالی معلومات ارائه دادند. سپس طرزالعمل به خوانش گرفته شد و اعضای جلسه پیرامون آن و مطابقت آن با قانون دسترسی به اطلاعات نظریات و پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کردند.

به علت حساسیت ساحه کاری اداره محترم لوی سارنوالی و مقام محترم ستره محکمه در دسترسی به اطلاعات بخش مهم طرزالعمل، دسته‌بندی اطلاعات خواهد بود، لذا ادارات مربوطه موظف گردیدند تا اطلاعات را دسته‌بندی کرده سپس در جلسه آینده مورد بازبینی نهایی اعضای کمیته قرار گیرد.