ترتیب پلان عمل ارتقاء و تقویت سیستم EMIS

۱۷ حمل ۱۳۹۹

یکی از تعهدات وزارت محترم معارف به همکاری اداره محترم ملی احصائیه و معلومات در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان، اصلاح و تقویت سیستم EMIS می‌باشد. جهت تطبیق این تعهد 5 فعالیت در نظر گرفته شده است که فعالیت دوم آن ترتیب پلان عمل جهت ارتقاء و تقویت سیستم EMIS می‌باشد.

بنابراین به منظور اجرای این فعالیت، امروز یکشنبه مورخ 17 حمل 1399 ویدیو کنفرانس با اشتراک اعضای محترم کمیته کاری مشترک اصلاح و تقویت سیستم EMIS دایر گردید.
نخست محترم عبدالواسع آرین پیرامون نتایج و مصوبات جلسه گذشته و همچنان در رابطه با مسوده پلان عمل که از طریق ایمیل با اعضای کمیته شریک شده بود صحبت نمود.

سپس تک تک اعضای جلسه نظریات اصلاحی خود جهت غنامندی پلان عمل را شریک ساختند و وظایف هر اداره در پلان عمل مشخص گردید. پلان عمل نهایی پس از درج نظریات اعضاء شریک خواهد گردید.

همچنان برای تحلیل و بررسی سیستم‌های تعلیمی وزارت محترم معارف به روز یکشنیه هفته آینده جلسه تخنیکی حضوری به منظور بررسی سیستم‌های تعلیمی وزارت معارف در محل آن وزارت برگزار خواهد گردید که پس از آن کمیته نظر تخنیکی خود مبنی بر ارتقاء و تجمیع سیستم‌های موجود و یا ایجاد سیستم جدید را شریک خواهند نمود.

در نهایت جلسه با جمع‌بندی محترم عبدالواسع آرین رئیس عمومی پلان و ارزیابی وزارت معارف خاتمه یافت.