ایجاد کمیته کاری مشترک متشکل از وزارت معارف، اداره ملی احصائیه و معلومات و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت انکشاف سیستم EMIS

۱۰ حمل ۱۳۹۹

یکی از تعهدات وزارت محترم معارف به همکاری اداره محترم ملی احصائیه و معلومات در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان، اصلاح و تقویت سیستم EMIS می‌باشد. جهت تطبیق این تعهد 5 فعالیت در نظر گرفته شده است که فعالیت اول آن ایجاد کمیته کاری مشترک متشکل از وزارت معارف، اداره ملی احصائیه و معلومات و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت انکشاف سیستم مذکور می‌باشد.

بنابراین به منظور اجرای این فعالیت، امروز یکشنبه مورخ 10 حمل 1399 ویدیو کنفرانس با اشتراک محترم بهادر هلالی معاون انسجام و انکشاف سیستم‌های معلوماتی اداره ملی احصائیه و معلومات، محترم عبدالواسع آرین رئیس عمومی پلان و ارزیابی وزارت معارف، محترم عرفان الله صافی رئیس تکنالوژی معلوماتی وزارت معارف و محترمه اسلمی نماینده کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی دایر گردید.
نخست محترم عبدالواسع آرین پیرامون تعهد وزارت معارف در برنامه عمل ملی-2 و اهیمت تجمیع سیستم‌های آن وزارت برای تولید گزارشات جامع و منسجم صحبت نمود.

سپس محترم بهادر هلالی پیرامون چگونگی ایجاد کمیته کاری مشترک و انجام فعالیت‌های تعهد بالخصوص ترتیب پلان عمل برای انکشاف و تقویت سیستم EMIS صحبت نمود.

پس از بحث، تبادل نظر و ارائه پیشنهادات کمیته کاری مشترک جهت انکشاف سیستم ایجاد گردید. همچنان فیصله شد که اعضای کمیته کاری مشترک تا هفته اینده پلان عمل را تهیه و ترتیب نمایند.
در نهایت جلسه با جمع‌بندی محترم عبدالواسع آرین خاتمه یافت.