ایجاد کمیته نصاب های تحصیلی

۲۵ حوت ۱۳۹۸

جلسه‌ای پیرامون انجام فعالیت اول تعهد وزارت تحصیلات عالی امروز مورخ 25 حوت 1398 به ریاست محترم احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی برگزار شد.

در این جلسه نماینده محترم نصاب‌های تعلیمی وزارت محترم معارف، آمر محترم نصاب‌های تحصیلی وزارت محترم تحصیلات عالی، نمایندگان جامعه مدنی، نمایندگان بخش جندر وزارت تحصیلات عالی و رئیس پلان و پالیسی وزرات تحصیلات عالی اشتراک کرده بودند.

در این جلسه تصمیم اتخاذ شد که اعضای کمیته بازنگری نصاب 30 رشته تحصیلی تعیین شده و منتظر نهادهای جامعه مدنی هستند تا نماینده خود را معرفی کنند. با معرفی شدن نمایندگان جامعه مدنی کمیته بانگری نصاب‌های تحصیلی تکمیل گردیده و کار بالای فعالیت‌های بعدی آغاز خواهد شد.