ایجاد کمیسیون مختلط با صلاحیت جهت تسوید سند تقنینی مالکیت ذینفع از سوی وزارت صنعت و تجارت با مشارکت نهادهای جامعه مدنی و ادارات مرتبط

۷ حوت ۱۳۹۸

تعهد وزارت محترم صنعت و تجارت در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان، تسوید و طی مراحل سند تقنینی مالکیت ذینفع می‌باشد. جهت تطبیق این تعهد ۹ فعالیت در نظر گرفته شده است که فعالیت اول آن ایجاد کمیسیون مختلط با صلاحیت جهت تسوید سند تقنینی مالکیت ذینفع از سوی وزارت صنعت و تجارت با مشارکت نهادهای جامعه مدنی و ادارات مرتبط می‌باشد.

بنابراین به منظور اجرای این فعالیت، روز چهارشنبه مورخ ۷ حوت ۱۳۹۸ جلسه‌ای در مقر معینیت تجارتی وزارت صنعت و تجارت با اشتراک نمایندگان ادارات دولتی و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی عضو مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان برگزار گردید.
نخست محترم عبدالکریم ملکیار معین تجارتی وزارت صنعت و تجارت پیرامون تعهد آن وزارت در برنامه عمل ملی-2 و نقش آن در امر مبارزه علیه فساد اداری و جلوگیری از فعالیت‌های مافیایی در کشور صحبت نموده و در این راستا همکاری نهادهای جامعه مدنی و دیگر ادارات ذیربط را مهم خواند.

متعاقباً پس از تبادل نظر، کمیسیون مختلط با صلاحیت با ترکیب نمایندگان وزارت صنعت و تجارت، ادارات دولتی مرتبط و نهادهای مدنی عضو مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان تشکیل گردید. در نهایت جلسه با جمع بندی محترم عبدالکریم ملکیار پایان یافت.