ایجاد سیستم الکترونیکی تعقیب طی مراحل اسناد تقنینی

۳۰ دلو ۱۳۹۸

تعهد وزارت محترم عدلیه در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان، ایجاد سیستم الکترونیکی تعقیب طی مراحل اسناد تقنینی می‌باشد. چهت تطبیق این تعهد 7 فعالیت در نظر گرفته شده است. فعالیت اول آن هماهنگی با ادارات ذیربط پیرامون ایجاد سیستم و نیازسنجی بودجه و نیروی انسانی است.

به منظور اجرای این فعالیت امروز چهارشنبه مورخ 30 دلو 1398 جلسه‌ای در سالن جلسات معینیت مالی و اداری وزارت عدلیه برگزار گردید.

نخست محترم سید محمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت عدلیه پیرامون تعهد آن وزارت و تاثیر آن در تطبیق درست و موثر قانون طی مراحل اسناد تقنینی صحبت نمود و سپس دموی سیستم موجود طی مراحل اسناد تقنینی نمایش داده شد. سپس محترم بهادر هلالی معاون انسجام و انکشاف سیستم‌های معلوماتی اداره ملی احصائیه و معلومات پیرامون نحوه همکاری دو اداره صحبت نمود. قرار بر این شد که بعد از انکشاف سیستم جلسه‌ای با حضور نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و ادارات ذیربط برگزار گردد و نظریات اصلاحی آنها گرفته شود.

آمریت تکنالوژی معلوماتی وزارت عدلیه با همکاری تخنیکی اداره ملی احصائیه و معلومات مسئولیت انکشاف سیستم الکترونیکی تعقیب طی مراحل اسناد تقنینی را بر عهده گرفت.

در نهایت جلسه با جمع‌بندی محترم هلالی صاحب در رابطه با فعالیت‌های آتی خاتمه یافت.