ایجاد کمیته مشترک میان وزارت امور داخله و نهادهای جامعه مدنی به منظور تدوین پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان با نظارت جامعه مدنی

۲۸ دلو ۱۳۹۸

تعهد وزارت امور داخله در برنامه عمل ملی-2 کشور، تدوین پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان براساس سیستم شفاف با نظارت جامعه مدنی می‌باشد. جهت تطبیق این تعهد 7 فعالیت در نظر گرفته شده است. فعالیت اول آن ایجاد کمیته مشترک میان وزارت امور داخله و نهادهای جامعه مدنی به منظور تدوین پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان با نظارت جامعه مدنی است.

بنابراین به منظور اجرای این فعالیت، امروز دوشنبه مؤرخ 28 دلو 1398 جلسه‌ای در ریاست عمومی پلان و پالیسی وزارت امور داخله با اشتراک نمایندگان نهادهای مدنی عضو مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان برگزار گردید.

نخست محترم محمد باقر ملتیار رئیس عمومی پلان و پالیسی وزارت امور داخله پیرامون تعهد این وزارت، چگونگی ایجاد کمیته مشترک و تدوین پالیسی فوق‌الذکر معلومات ارائه نمود. سپس حاضرین جلسه هریک نظریات و پیشنهادات شان را در زمینه شریک ساخته و همکاری شان را در ارتباط به تدوین پالیسی فوق‌الذکر ابراز نمودند.

در نهایت اعضای کمیته مشترک مشخص گردید و فیصله شد که وزارت امور داخله پلان تطبیقی کمیته مشترک را ترتیب و طبق آن جلسات کمیته مشترک به منظور تدوین پالیسی یادشده برگزار می‌گردد.