ایجاد کمیته مشترک متشکل از نمایندگان ادارات دولتی و نهادهای جامعه مدنی به منظور تدوین طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی

۲۷ دلو ۱۳۹۸

تعهد ستره محمکه ج.ا.ا. در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان ایجاد میکانیزم عدالت باز برای تامین دسترسی به اطلاعات و تسریع روند رسیدگی به قضایای فساد اداری مقامات عالی رتبه دولتی و مقامات دولتی می‌باشد. جهت تطبیق این تعهد 8 فعالیت در نظر گرفته شده است. فعالیت اول آن ایجاد کمیته مشترک متشکل از نمایندگان ادارات دولتی و نهادهای جامعه مدنی به منظور تدوین طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی است.

بنابراین به منظور اجرای این فعالیت، امروز یکشنبه مؤرخ 27 دلو 1398 جلسه‌ای در ریاست عمومی تدقیق و مطالعات، در مقر ستره محکمه با اشتراک نهادهای دولتی و جامعه مدنی بر گزار گردید.

نخست محترم قضاوتوال نثار احمد ملکزی رئیس عمومی تدقیق و مطالعات و محترم قضاوتپال احمد فهیم قویم سرپرست ریاست مطالعات حقوق و قضایی ستره محکمه پیرامون اقدامات صورت گرفته در پیوند به تعهد ستره محکمه به حاضرین جلسه معلومات ارائه نمودند. متعاقباً حضار جلسه نظریات و پیشنهادات شان را در زمینه شریک کردند.

در نهایت بعد از تبادل نظر اعضای کمیته مشترک ادارات دولتی و نهادهای جامعه مدنی مشخص گردید.