گزارش تحلیلی نظارت از وبسایت‌های 52 ادار ه دولتی

۱۶ اسد ۱۳۹۸

گزارش نظارتی زیر براساس ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات تهیه شده است که ماده مذکور دارای 17 بند می‌باشد و ادارات مکلف‌اند با اساس اهداف و ساحه کاری خویش، تمام موارد ذکر شده مرتبط در بندهای این ماده را حداقل سالی یکبار به طور پیشگیرانه از طریق وبسایت یا نشریه‌های مربوط اداره به نشر برساند، از آنجایی که اکثر ادارات برای نشر معلومات از وبسایت‌ها کار می‌گیرند، به همین دلیل این نظارت متمرکز بر وبسایت‌های ادارات بوده که در حضورداشت نماینده آن‌ها صورت گرفته است.

 

متن کامل گزارش را از لینک زیر مطالع نمایید.

https://drive.google.com/open?id=1ZUCNHa-FuFfb8wMYTs-vgx9FJDmxxn4c