جلسه فوق‌العاده گزارش‌دهی وزارت صحت عامه، وزارت ترانسپورت و اداره تدارکات ملی

۵ سرطان ۱۳۹۸

در ششمین جلسه مجمع عمومی نمایندگان محترم وزارت صحت عامه، وزارت ترانسپورت و اداره تدارکات ملی جهت گزارش‌دهی حاضر نشده بودند. به این ارتباط اعضای جلسه فیصله کردند که یک جلسه گزارش‌دهی فوق‌العاده به اشتراک اعضای محترم جامعه مدنی و نمایندگان ادارات غیر حاضر برگزار شود. طبق فیصله این جلسه گزارش‌دهی به روز چهارشنبه مورخ 5 سرطان 1398 به ریاست محترم خلیل‌الرحمن متوکل هماهنگ کننده ملی و رئیس سکرتریت دولتداری باز برگزار شد.

در این جلسه محترمه دیوه صمد معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه، جاوید همدرد معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت و بختیار نجمان رئیس ارتباطات استراتیژیک و تأمین شفافیت اداره تدارکات ملی از فعالیت‌های ادارات شان در جهت تطبیق برنامه عمل ملی-1 به اعضای محترم جامعه مدنی گزارش دادند. اعضای محترم جامعه مدنی نیز نظریات و پیشنهادات‌شان را با مسوولین ادارات در میان گذاشته و بر تکمیل تعهدات برنامه عمل ملی-1 الی ختم دوره تاکید کردند.
در پایان، جلسه با جمع بندی متوکل صاحب خاتمه یافت.