عبدالودود افغان به حيث معاون مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان انتخاب شد

۲۳ دلو ۱۳۹۹

عبدالودود افغان بهحيث معاون مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان انتخاب شد

در نتیجه انتخاباتی که بر مبنای اصول وظایف داخلی مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان که بهتاریخ ۲۳ حوت سال ۱۳۹۹ میان اعضای جدید غیردولتی مجمع مذکور برگزار شد، محترم عبدالودود افغان به اتفاق آراء بهحیث معاون یا کوچییر مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان انتخاب گردید.

قابل ذکر است که آقای افغان در مجمع قبلی نیز از سوی اعضای غیردولتی بهحیث معاون این نهاد ایفای وظیفه نموده است.